Hela Draig y Nadolig ym Mhorthmadog

Dyddiad: 19/11/2019
Dreigiau Port

Mi fydd paratoadau ar gyfer y Nadolig eleni yn gweld cydweithio rhwng grwp lleol Caru Port ac Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd am yr ail flwyddyn yn olynol. 

Bwriad cystadleuaeth Hela Draig y Nadolig fydd gofyn i blant y cylch ddarganfod deg o Ddreigiau Cymraeg, pob un yn gwisgo het Siôn Corn mewn deg o siopau gwahanol ym Mhorthmadog.

“Mi fydd plant ysgolion cynradd y cylch yn derbyn yr her o ddarganfod pob un o’r deg draig,” esboniodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, aelod o Caru Port.

“Does wybod lle fyddan nhw’n cuddio. Ambell un, o bosib mewn siop a gymerodd ran y llynedd a rhai yn siwr o fod yn cuddio yn rhywle am y tro cyntaf.”

Un o brif amcanion Caru Port ydi dwyn perswâd ar bobl leol i wario’u harian ym Mhorthmadog a chefnogi busnesau a swyddi lleol. 

Ychwanegodd y Cynghorydd Nia Jeffreys: “Rydan ni wrth ein boddau cael cydweithio gyda Hunaniaith ar y gweithgaredd hwyliog yma, a hynny am yr ail Nadolig yn olynol. Dipyn o hwyl ydi o mewn difri ond mae o yn cefnogi busnesau lleol ac yn dangos i blant fod Porthmadog yn gymuned Gymraeg  ble mae’r iaith yn rhan o batrwm bywyd pob dydd.”

Amlinellodd Ifan Llewelyn Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda Hunaniaith am gefndir y gystadleuaeth. Meddai: “Mae’r Gymraeg yn denu cwsmeriaid i wario’u harian ym Mhorthmadog; mae pobl leol ac ymwelwyr fel eu gilydd yn mwynhau clywed y Gymraeg yn y siopau a’r caffis.

“Mae Hunaniaith am ddangos i blant fod y Gymraeg yn rhan hyfyw ac annatod o fywyd busnes yn y gymuned hon. Y gobaith ydy y bydd y gystadleuaeth yn eu harwain at wneud y Gymraeg yn ran o’u bywydau wrth iddynt dyfu i fod yn oedolion ifanc yn y fro.”

Bydd ffurflenni cystadlu yn cael eu rhannu gyda disgyblion ysgolion Eifion Wyn, Borth-y-gest a’r Gorlan ddiwedd mis Tachwedd. Bydd y dreigiau yn ymddangos yn y busnesau erbyn 2 Rhagfyr.  Bydd angen cyflwyno’r ffurflenni cystadlu yn Llyfrgell Porthmadog erbyn dydd Llun, 23 Rhagfyr.

LLUN: Cystadleuaeth Hela Draig y Nadolig ym Mhorthmadog