'Gorau Chwarae Cyd Chwarae' – Trigolion Dyffryn Nantlle yn taclo sbwriel

Dyddiad: 25/11/2019
Nantlle Vale

Fe aeth aelodau o Glwb Pêl-droed Dyffryn Nantlle a’r grwp lleol Ffrindiau Penygroes allan yn ddiweddar i daclo sbwriel o gwmpas y pentref ac i sicrhau buddugoliaeth i’r amgylchedd. Roedd yr ymgyrch yma’n rhan o ymrwymiad y Clwb i wella’r amgylchedd lleol ac i ddod a’r gymuned ynghyd drwy godi balchder yn yr ardal trwy gydweithio.

Meddai Judith Humphreys, Cynghorydd Penygroes ac aelod o Ffrindiau Penygroes: “Ar ran Ffrindiau Penygroes hoffem ddiolch yn fawr iawn i aelodau Clwb Pêl Droed Nantlle Vale am eu cymorth parod i gefnogi Ffrindiau Penygroes a’r gymuned leol drwy gasglu sbwriel yn ystod gwyliau’r ysgol. Fe weithiodd pawb yn galed iawn gan gasglu llond 16 o fagiau o sbwriel.

“Mae cydweithio fel hyn yn beth gwych ac arbennig iawn, ac yn helpu i newid pethau er gwell yn ein cymunedau. Diolch eto i’r Clwb am roi o’u hamser i weithio tuag at greu cymuned braf i bawb.”

Ar ran Clwb Pêl Droed Dyffryn Nantlle, dywedodd Kevin Pygall: “Fel Clwb rydym yn awyddus i gefnogi’r gymuned leol mewn unrhyw ffordd y gallwn, ac roeddem yn falch iawn yn ddiweddar i gydweithio â Ffrindiau Penygroes i hel sbwriel.

“‘Gorau Chwarae Cyd Chwarae’ yw slogan Cymdeithas Bêl-droed Cymru – a gan ein bod yn chwaraewyr pêl-droed rydym yn deall y pŵer o gydweithio, ac fe gall yr un peth fod yn berthnasol i’r gymuned hefyd. Pan ddown at ein gilydd, gall newidiadau positif ddigwydd.”

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Mae’n wych gweld Clwb Pêl-droed Dyffryn Nantlle a Ffrindiau Penygroes yn cyd-weitho yn y fenter yma i wella’r amgylchedd drwy gasglu sbwriel. Mae’n esiampl da arall o grwpiau cymunedol yn cydweithio yn y frwydr i atal llygredd sbwriel yn ein cymunedau.

“Hoffwn ddiolch i’r Clwb, i Ffrindiau Penygroes ac i Gwynedd Daclus y Cyngor am alluogi’r fenter wych yma.

“Os ydych yn grŵp cymunedol sydd wedi eich ysbrydoli gan straeon fel hyn ac sydd efo awydd i fynd i’r afael a sbwriel yn eich cymuned, yna cysylltwch gyda thîm Gwynedd Daclus y Cyngor am gymorth.”

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am ragor o wybodaeth am Brosiect Gwynedd Daclus Cyngor Gwynedd, cysylltwch gyda’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostiwch TrefiTaclusTidyTowns@gwynedd.llyw.cymru

Llun: 1 - Criw CPD Nantlle Vale a Ffrindiau Penygroes