Galwch Acw am groeso cynnes

Dyddiad: 19/11/2019
GalwchAcw

Mae siop newydd sydd wedi agor ei drysau yng Nghaernarfon yn cynnig llawer mwy na’r nwyddau sydd ar y silffoedd.

Mae Galwch Acw, ar Stryd Bangor yn y dref, yn cyfuno cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i oedolion sydd ag anableddau dysgu gyda neges ysbrydoledig am bwysigrwydd byw cynaliadwy. Mae’r fenter yn cael ei rhedeg gan Wasanaeth Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd.

Dwy o'r rhai sy'n gweithio yn Galwch Acw ydi Catrin Caulcutt a Hannah Gwenfair Morris.

Dywedodd Catrin sy'n dod o Gaernarfon: “Dw i wedi bod yn helpu paentio’r siop newydd. Dw i’n edrych ymlaen at weld y caffi’n agored ac mi fydda i’n gwneud te i bobl.”

Meddai Hannah o’r Groeslon: “Mi fydda i’n gweithio yma ddau ddiwrnod yr wythnos. Dw i’n edrych ymlaen i helpu pobl.”

Mae’r ganolfan yn gwerthu nwyddau a chrefftau wedi eu gwneud gan ddefnyddwyr y gwasanaethau mewn amrywiol weithdai. Mae rhain yn cynnwys dodrefn wedi eu hadnewyddu, celf a chrefft a chynnyrch wedi eu pobi. Mae Galwch Acw hefyd yn cynnig te a choffi.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb dros ofal cymdeithasol i oedolion:

“Cydweithio cymunedol a gwarchod yr amgylchedd ydi prif werthoedd y fenter hon. Mae’r cleientiaid yn y gweithdai a’r canolfannau, sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor yn ogystal â mentrau cymdeithasol lleol, yn gwneud pob math o gynnyrch anhygoel, gyda llawer ohonyn nhw’n defnyddio deunyddiau naturiol neu wedi eu hailgylchu.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn fwyfwy amlwg pa mor ddinistriol i’n planed ydi’r diwylliant o ddefnyddio pethau unwaith yn unig a’u taflu. Ein teimlad ni ydi bod y siop newydd yn dangos beth sy’n bosib wrth fod yn fwy ystyriol o’r amgylchedd.

“Bydd y siop hefyd yn helpu’r rheini sy’n cael eu cefnogi gan ein gwasanaethau i ddatblygu sgiliau newydd fel sgiliau gwaith, sgiliau cyfathrebu ac i fod yn fwy hyderus wrth gymysgu ag eraill. Bydd hyn yn eu helpu i fyw’n annibynnol. Yn y dyfodol, y gobaith ydi y bydd y siop yn hunan-gynhaliol ac y bydd modd ei rhedeg mewn partneriaeth gan y gwahanol sefydliadau sy’n ymwneud â chefnogi oedolion anabl yn lleol.”

Nid siop ar gyfer nwyddau wedi eu uwch-gylchu a’u gwneud â llaw yn unig ydi Galwch Acw. Mae cynlluniau ar droed i’w datblygu’n ganolfan gymunedol i helpu lleihau unigrwydd mewn cymdeithas. Bydd yn lle croesawgar i bobl alw am baned a sgwrs neu ar gyfer digwyddiadau wedi eu trefnu.

Mae Galwch Acw wedi cael ei dewis o fwy na 200 o brosiectau cymunedol o bob rhan o Gymru i gymryd rhan yn sioe newydd S4C, Prosiect Pum Mil. Mae’r rhaglen yn dilyn y bobl sydd y tu ôl i’r fenter, a llu o wirfoddolwyr, wrth iddynt adnewyddu’r siop a chychwyn y fenter newydd o fewn y gyllideb o £5,000 a gyfrannwyd gan y cwmni teledu.

Mae’r gyfres i’w gweld ar S4C - cofiwch gadw llygad allan am bennod Galwch Acw a fydd yn cael ei darlledu ym mis Rhagfyr.

LLUNIAU:

1 – Siop Galwch Acw yng Nghaernarfon

2 - Catrin Caulcutt

3 - Hannah Gwenfair Morris