Edrych ar ôl rhywun - lansio llyfryn ar gyfer gofalwyr Gwynedd

Dyddiad: 27/11/2019
Gofalwyr

Gall gofalu am un o’ch anwyliaid neu ffrind fod yn brofiad gwerthfawr ac yn rhywbeth y bydd llawer ohonom yn ei wneud ar ryw adeg yn ein bywyd, ond gall hefyd fod yn brofiad heriol.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi llyfryn sy'n dwyn ynghyd gwybodaeth hanfodol ar gyfer gofalwyr gyda’r nod o’u helpu i ymdopi â'u cyfrifoldebau.

Cafodd y llyfryn ‘Edrych ar ôl rhywun?’ ei lansio yng Nghynhadledd Flynyddol Pobl Hŷn Gwynedd, ac mae’n cyfuno ystod o wybodaeth ddefnyddiol a manylion am wasanaethau a chefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr yng Ngwynedd.

Dywedodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Oedolion, Iechyd a Lles, y Cynghorydd Dafydd Meurig: “Mae'r gwaith y mae gofalwyr yn ei wneud yn amhrisiadwy - ac rydym eisiau sicrhau eu bod yn gwbl ymwybodol o'r gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

“Efallai na fydd rhai gofalwyr yn gallu mynychu digwyddiadau neu gyfarfodydd lle mae gwybodaeth yn cael ei ddarparu, felly rydym yn gobeithio y bydd y llyfryn hwn yn ychwanegiad defnyddiol at y wybodaeth sydd ar gael i ofalwyr yma yng Ngwynedd.

“Bydd y llyfrynnau ar gael o lyfrgelloedd Gwynedd a byddem yn annog gofalwyr, neu unrhyw un sy'n adnabod rhywun sy'n gofalu am berson sâl neu anabl i sicrhau copi. Mae’r wybodaeth hefyd ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/gofalwyr

Fel rhan o'r gynhadledd, cafwyd trafodaeth banel i gael deall ymdrechion gofalwyr di-dâl lleol. Un o'r rhai a gymerodd ran oedd Sioned Williams o Bentreuchaf ger Pwllheli.

Dywedodd Sioned: “I mi, mae pedwar peth allweddol sy’n bwysig fel gofalwr - cydnabyddiaeth, cael eich cynnwys, cael cyfleoedd a pheidio â chael eich ynysu.”

Ychwanegodd Pencampwr Pobl Hŷn Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Selwyn Griffiths: “Roedd y gynhadledd yn ffordd wych o glywed am y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud ac i glywed gan bobl hŷn am y materion sy’n bwysig iddyn nhw.

“Yn ogystal â’r trafodaethau pwysig iawn am waith hanfodol gofalwyr, roedd hefyd yn gyfle i glywed gan Ann Griffith, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a fu’n trafod sut mae trosedd yn effeithio ar bobl hŷn. Hoffwn ddiolch i bawb a fynychodd ac a gyfrannodd tuag at y digwyddiad.”

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyflwyniad gan Gofalwyr Cymru, Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr a thîm DementiaGo y Cyngor a enwebwyd yn ddiweddar am wobr yn yr ‘Alzheimer’s Society Dementia Friendly Awards.’

I gael mwy o wybodaeth am y llyfryn gofalwyr, cysylltwch â Lester Bath, Swyddog Cymorth Gofalwyr Cyngor Gwynedd ar 01286 679742 neu e-bostiwch gofalwyr@gwynedd.llyw.cymru

 

Lluniau:

1 - Lansio’r llyfryn ‘Edrych ar ôl rhywun?’ - Llinos Roberts o’r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr gyda Sioned Williams a Margaret Tuzuner sydd yn ofalwyr

2 - Ann Pari Williams o yngor Gwynedd, y Cynghorydd Selwyn Griffiths, Pencampwr Pobl Hŷn Cyngor Gwynedd yn agor y gynhadledd, ac Ann Griffith, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

3 - Ann Griffith, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

4 - Côr o brosiect DementiaGo Gwynedd yn cymryd rhan yn y gynhadledd