Edrych ar ôl ein Gilydd - Celfyddydau Cymunedol a'r 5 Ffordd at Les

Dyddiad: 08/11/2019
Gwawr

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd yn cydweithio â thri cynllun arbennig sy’n bwriadu helpu pobl gyflawni’r 5 Ffordd at Les drwy’r celfyddydau. Y bwriad yw cynnig cyfleoedd i aelodau o’r gymuned i ddysgu pethau newydd, bod yn actif, cysylltu ag eraill,  gan roia bod yn ystyriol o eraill. Yn debyg i’r angen i fwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau y dydd i gadw’n gorfforol iach mae ymchwil yn profi bod gwneud y 5 cam yma yn cyfrannu’n bositif tuag at ein hiechyd a’n lles meddyliol. Bydd gweithgareddau celfyddydol amrywiol ar gael i bobl Gwynedd yn Siop Siafins, Caernarfon, yn Amgueddfa Forwrol Llŷn, Nefyn ac yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis.

Bydd Lora Morgan o Siop Siafins yn cynnal cyfres o weithdai crefft i bobl hŷn yn ei Siop yn Stryd y Plas, Caernarfon o’r enw Crefft er Lles. Bydd y sesiynau’n cynnwys cyfleoedd i ffeltio, gwehyddu, argraffu ar ffabrig, macramé, crefftau Nadoligaidd, decoupage, paentio ar sidan a chreu mat. Mae’r siop yn cynnig awyrgylch hamddenol a chreadigol i weithio ynddo dros baned. Mae Lora yn hen law ar gynnal gweithgareddau o’r fath, mae ganddi brofiad o weithio i ddwy elusen i bobl hŷn ac wedi gweithio mewn cartref gofal.

Draw yn Nefyn bydd cyfres o weithgareddau amrywiol yn cael eu cynnig i drigolion dros fisoedd yr Hydref a’r Gaeaf gan ymestyn oriau agor yr Amgueddfa. Bydd gweithgareddau crefft i’r teulu, sesiynau tecstilau a natur a dwy raglen gerddorol o’r enw Creu Cerdd a Tiwn Tinc a Tonc ar gael.

Yn Llanberis bydd cynllun partneriaeth arbennig yn cael ei gynnal rhwng Amgueddfa Lechi Cymru â Caban (Grŵp Dementia Prifysgol Bangor). Mae rhaglen o weithgareddau wedi eu cynllunio i rai sy’n byw â dementia a’u teuluoedd. Bydd cyfleoedd i fynychu gweithdy cerddoriaeth, creu matiau clwt, celf, crefftau a mynd ar daith gerdded.

Mae’r holl weithgareddau wedi’u cynllunio i helpu bobl Gwynedd i gyflawni’r 5 Ffordd at Les a hynny drwy greadigrwydd a’r celfyddydau. Ein gobaith yw bydd y prosiectau’n cyflwyno syniadau newydd i bobl a chynnig cyfleoedd i bobl greu cysylltiadau newydd drwy ddysgu, bod yn actif a sylwgar a rhoi drwy gyfrannu mewn awyrgylch grŵp.

Bydd pob cynllun yn cael ei werthuso er mwyn i ni gael dysgu o’r prosiect newydd hwn, ac ein gobaith yw parhau i gefnogi cyfleoedd o’r fath er lles pobl Gwynedd i’r dyfodol.

Am fwy o fanylion am