Cynllun DementiaGo yn cael ei gydnabod mewn gwobrau cenedlaethol

Dyddiad: 15/11/2019

DementiaGO

DementiaGO2

Mae Emma Quaeck o gynllun DementiaGO Cyngor Gwynedd wedi cael ei henwebu ar gyfer categori gwobr ‘Trailblazer of the Year’ fel rhan o’r ‘Dementia Friendly Awards’. Bydd y seremoni yn cael ei chynnal yn Llundain ar ddiwedd y mis.

Mae'r gwobrau, a lansiwyd yn 2013, yn dathlu ac yn arddangos llwyddiannau unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled y DU sydd wedi arwain y ffordd i greu cymunedau sy'n gyfeillgar i ddementia ac i wella bywydau pawb y mae dementia yn effeithio arnynt.

Mae gwobr ‘Trailblazer of the Year’ y mae Emma wedi cael ei henwebu amdani yn cydnabod unigolion, cymunedau, busnesau a grwpiau sydd wedi rhoi cynnig ar rywbeth newydd neu arloesol i gynnwys pobl sydd yn cael eu heffeithio gan dementia ac i wella eu profiadau.

Dywedodd Emma Quaeck, Rheolwr Prosiect DementiaGo Cyngor Gwynedd: “Mae’n sicr yn anrhydedd i gael fy’n enwebu ar gyfer y wobr hon sy’n cydnabod y camau cadarnhaol rydym wedi’u cymryd yma yng Ngwynedd i gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

“Mae'r rhaglen DementiaGo yn cynnig sesiynau gweithgaredd corfforol mewn amgylchedd diogel a deallgar i bobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr.

“Mae rhai o’r gweithgareddau hyn yn cynnwys ymarferion i helpu cryfhau’r corff a gwella balans, dawnsio, ymarfer cylchol, gwaith gym, chwarae tenis bwrdd, boccia a nofio.

“Rydym hefyd wedi bod yn rhan o sefydlu cynghrair Boccia Gwynedd sydd wedi profi i fod yn llwyddiant mawr. Mae Boccia, sydd yn fath o gamp pêl fanwl sy'n gysylltiedig â bowlio a petanque, yn dod yn weithgaredd poblogaidd gan nifer o grwpiau a sefydliadau lleol. Peth da am y gêm yw y gall pawb rhoi cynnig arni, beth bynnag yw eu cyflwr iechyd.

“Efallai y bydd pobl hefyd yn cofio ein gweld ar y rhaglen deledu Countryfile tua blwyddyn yn ôl gyda gofalwyr, y rhai sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd yn ymuno gyda ni am daith ar Rheilffordd Ffestiniog, ac yna yn mynd am dro i Llyn Mair i gael picnic. Roedd hyn yn galluogi’r grŵp i gysylltu gyda phobl eraill, natur a hanes wrth gael rhywfaint o ymarfer corff hefyd.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o brosiect DementiaGO dros y blynyddoedd, ac yr wyf yn edrych ymlaen at barhau i ddod o hyd i weithgareddau arloesol newydd er budd y rhai sy’n byw gyda dementia.”

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Oedolion, Iechyd a Lles: “Mae hwn yn gamp clodwiw sy’n adlewyrchu’r gwaith pwysig ac arloesol y mae’r cynllun DementiaGO yn ei wneud yma yng Ngwynedd o ran gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a chadarnhaol i fywydau pobl.

“Fel un sydd wedi cael profiad o'r sesiynau hyn, rwy'n deall yn iawn y budd corfforol a chymdeithasol o ddod â phobl ynghyd yn ystod y dosbarthiadau – sydd yn galluogi unigolion i fyw'n dda yn eu cymunedau.

“Rydym yn hynod falch o Emma a'r tîm ac yn gobeithio y byddant yn mwynhau'r profiad yn Llundain ar ddiwedd y mis. Pob lwc!”

Mae prosiect DementiaGo, dan arweiniad Cyngor Gwynedd, yn helpu i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia a'u teuluoedd a'u gofalwyr trwy gynnig cyfleoedd i gynyddu gweithgaredd corfforol ac ychwanegu at ansawdd bywyd gwell.

Os oes gennych ddiddordeb i ddarganfod mwy neu'n gwybod am unrhyw un a allai elwa o'r rhaglen DementiaGo yng Ngwynedd, cysylltwch ag Emma Quaeck ar 07768 988095

Lluniau: 1- Emma Quaeck gyda grŵp DementiaGo Porthmadog.
                2 - Emma Quaeck gyda Glenda Roberts, sy’n byw efo Dementia ac sy'n mynychu’r dosbarthiadau.