Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i'w fflyd

Dyddiad: 22/11/2019
Llun_Grwp

Fel rhan o'i ymrwymiad i fynd i'r afael â newid hinsawdd, mae Cyngor Gwynedd wedi lansio ei fwriad i gyflwyno cerbydau trydan i'w fflyd dros y blynyddoedd i ddod.

 

Yn ystod y lansiad, tanlinellodd y Cyngor ei ymrwymiad i ychwanegu mwy o gerbydau gwyrdd a lleihau’r defnydd o gerbydau petrol a disel o’i fflyd yn y blynyddoedd i ddod.

 

Dros y degawd diwethaf, mae’r Cyngor wedi lleihau ei allyriadau carbon bron i 40%, ac mae’r ymrwymiad diweddaraf yma i gyflwyno cerbydau trydan i fflyd yr awdurdod yn ychwanegu at ymdrechion Gwynedd i wella ar y ffigwr yma.

 

“Fel Cyngor, rydan ni wedi ymrwymo i ddod yn awdurdod carbon-niwtral,” meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd.

 

“Yn gynharach eleni, Gwynedd oedd un o’r cynghorau cyntaf yng Nghymru i ddatgan argyfwng newid hinsawdd. Bydd ein hymdrechion i gyflwyno cerbydau trydan i’n fflyd o gerbydau yn ffurfio rhan bwysig yn y gwaith o leihau allyriadau carbon yr awdurdod ymhellach.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros faterion Priffyrdd Bwrdeistrefol:

 

“Mae technoleg yn datblygu’n gyflym iawn ac rydym yn gweld cyfleoedd cyffrous i wneud gwell defnydd o dechnoleg werdd ar ein ffyrdd. Ein nod dros y blynyddoedd i ddod fydd gwneud mwy o ddefnydd o gerbydau di-garbon fel y bydd cyfleoedd yn codi wrth i ni newid fflyd o gerbydau bychan a thrwm sydd o fewn fflyd y Cyngor.

 

“Lle bynnag y bo modd, byddwn yn anelu at gael gwared ar gerbydau petrol a disel yn raddol a gwneud faniau, ceir a lorïau Cyngor Gwynedd yn niwtral o ran carbon yn y blynyddoedd i ddod.”

 

Wrth i Gyngor Gwynedd geisio cyflwyno cerbydau gwyrdd i’w fflyd, mae’r awdurdod yn gobeithio y bydd plant y sir yn gallu helpu i dynnu sylw at ei ddefnydd o gerbydau trydan.

 

Wrth i fwy o gerbydau gwyrdd gael eu hychwanegu at fflyd yr awdurdod, nod y Cyngor ydi cynnwys delwedd drawiadol ar y cerbydau trydan. Bydd mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth cerbydau gwyrdd yn cael ei rhannu gydag ysgolion dros yr wythnosau nesaf.

 

LLUN: Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i’r fflyd: Paul Ayling (Swyddog Cadwraeth Ynni Cyngor Gwynedd), Dafydd Wyn Williams (Pennaeth Adran Amgylchedd), Y Cynghorydd Catrin Wager (Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol), Y Cynghorydd Angela Russell (Pencampwr Cefn Gwlad ac Amgylchedd y Cyngor), Kev Sheret (Rheolwr Fflyd y Cyngor), Y Cynghorydd Gareth Griffith (Aelod Cabinet Amgylchedd) a’r Cynghorydd Dyfrig Siencyn (Arweinydd Cyngor Gwynedd)