Arolwg ESTYN – Ysgol Dyffryn Ogwen

Dyddiad: 25/11/2019
Mae Ysgol Dyffryn Ogwen heddiw’n croesawu adroddiad a gyhoeddwyd gan ESTYN yn dilyn arolygiad ym mis Medi 2019.

Mae’r adroddiad yn nodi fod yr ysgol yn gymuned glos a gofalgar lle mae’r staff yn adnabod y disgyblion yn dda iawn ac yn cynnal perthynas gefnogol iawn gyda hwy. Sylwodd yr arolygwyr hefyd fod y disgyblion yn cael cyfleoedd gwerthfawr i gyfrannu i fywyd y gymdeithas yn ehangach. Mae’r adroddiad yn cadarnhau barn y Pennaeth a’r Llywodraethwyr fod safonau’r ysgol angen gwella.

Dywedodd Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Dyffryn Ogwen, Paul Rowlinson:

“Rydym fel Llywodraethwyr yn ymfalchïo fod ESTYN wedi sylwi ar y pwysigrwydd yr ydym yn ei roi ar ddarparu cyfleoedd i’n disgyblion gyfrannu i fywyd yr ysgol a’r gymuned.

“Da yw gweld hefyd fod ESTYN yn cydnabod bod ein penderfyniad i ail strwythuro’r Uwch Dim Arwain ddiwedd 2018, ar gais y Pennaeth, wedi arwain at sefyllfa gadarnach, strwythurau mwy grymus a gafael gadarnach ar flaenoriaethau’r ysgol. Mae hynny wedi’n galluogi i ganolbwyntio ar wella safonau ac mae’r ysgol eisoes wedi cychwyn cyflwyno’r newidiadau i sicrhau hynny.

“Byddwn fel Corff Llywodraethol yn rhoi pob cymorth a chefnogaeth i’r Pennaeth a holl staff yr ysgol i barhau i sicrhau’r gwelliannau parhaus yr ydym i gyd am eu gweld er mwyn sicrhau fod Ysgol Dyffryn Ogwen yn cynnig yr addysg orau i ddisgyblion ein bro.”

Meddai Pennaeth Ysgol Dyffryn Ogwen, Dylan Davies:

“Yr ydym yn hynod falch fod adroddiad ESTYN yn cadarnhau fod gan ein tîm arwain newydd weledigaeth glir sy’n adlewyrchu’r gymuned naturiol Gymreig y mae’r ysgol yn rhan ohoni ac yn rhoi pwyslais ar ddatblygu dwyieithrwydd disgyblion.

Rwy’n croesawu hefyd fod yr adroddiad yn cydnabod bod gennym ddealltwriaeth glir o’r meysydd sydd angen eu datblygu a’n bod eisoes wedi llwyddo i osod prosesau clir yn eu lle i fonitro cynnydd. Mae’r adroddiad yn sicr yn cynnig rhaglen glir i ni fel staff, llywodraethwyr a chymuned gyfan i weithio i sicrhau fod yr ysgol yn cynnig yr addysg orau i ddisgyblion Dyffryn Ogwen.”

Ychwanegodd llefarydd ar ran Adran Addysg Gwynedd: “Fel yr Awdurdod Addysg Lleol, rydym yn nodi cynnwys yr adroddiad. Mae Estyn yn nodi meysydd penodol lle mae lle i ddatblygu ac rydym yn falch o’r newidiadau cadarnhaol sydd wedi eu rhoi ar waith yn Ysgol Dyffryn Ogwen dros y cyfnod diweddar, a byddwn yn parhau i gydweithio gyda'r ysgol ar y gwaith o barhau gyda'r broses wella dros y misoedd nesaf.”