Plant yn codi sbwriel yn Nolgellau ar Sul y Cofio

Dyddiad: 21/11/2018
Dolgellau_3

Yn ddiweddar fe ddaru aelodau o Brownies a Rainbows Dolgellau cymryd rhan mewn ymgyrch codi sbwriel ar y Marian yn y dref. Roedd y digwyddiad, a gymerodd lle ar ôl Gwasanaeth Dydd y Cofio wrth y Gofgolofn, yn un llwyddiannus iawn er gwaethaf y tywydd gwlyb gyda 10 o fagiau sbwriel yn cael eu casglu ynghyd a tri blwch o ailgylchu.

Meddai’r Cynghorydd Linda Morgan, sef un o drefnwyr y digwyddiad ac sydd hefyd yn Llysgennad Girl Guiding dros Feirionnydd: “Fe ddaru’r plant gwlychu tipyn go lew oherwydd y glaw, ond roeddynt yn benderfynol i barhau gyda’r digwyddiad, ac fe’u gwobrwywyd am eu hymdrechion gyda lluniaeth yn y Pafiliwn.

“Hoffwn ddiolch i June Jones am drefnu’r digwyddiad, i’r Rainbows, Brownies, Ranger, Leaders ac y teuluoedd a ffrindiau am gymryd rhan. Hefyd hoffwn ddiolch i’r myfyriwr Ryan Evans o Goleg Meirion Dwyfor am ei gymorth. Mae’n braf gweld pobl yn cymryd rhan mewn gwaith cymunedol. Roedd y plant yn ardderchog ac yn glod i’w rhieni ac i’r Guide Leaders.

Dywedodd Jonathan Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd: “Mae’n dda gweld balchder cymunedol ymysg ein trigolion ifanc adeg Dydd y Cofio. Mae Trefi Taclus yn hapus i gefnogi’r Brownies, Rainbows a’r Guides gyda’u gwaith rhagorol i lanhau sbwriel a adawyd gan bobl eraill.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Priffyrdd a Bwrdeistrefol: “Diolch i Brownies a Rainbows Dolgellau ac i’w helpwyr am ymdrech gwych ar y Marian mewn tywydd gwlyb ar Ddiwrnod y Cofio. Mae trigolion Dolgellau o bob oed yn amlwg yn cymryd balchder cymunedol yn eu amwynderau lleol.”

Fe darparwyd yr offer ar gyfer ymgyrch hel sbwriel y Brownies gan gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, sydd â’r bwriad o wella’r amgylchedd leol yn y sir.

Gall unrhyw un sy’n ei gael yn euog o daflu sbwriel mewn man cyhoeddus wynebu orchymyn llys a dirwy o hyd at £2,500. I adrodd am unrhyw achosion o dipio anghyfreithlon, cysylltwch gyda thîm gorfodaeth stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os ydych eisiau dechrau grŵp cymunedol, cysylltwch gyda’r Tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os am wneud cais am becyn cymunedol.

Llun: Rhai o’r plant ac oedolion a fu’n helpu hel sbwriel gyda’r Cynghorydd Linda Morgan (canol).