Sioe lwyddiannus yn dychwelyd i ysgolion Gwynedd

Dyddiad: 29/11/2017

Yn ddiweddar fe wnaeth menter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd drefnu i ddisgyblion 14 o ysgolion cynradd y sir gwrdd â’r Brodyr Gregory a’r Criw, fel rhan o sioe deithiol i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion amgylcheddol.

Mae’r sioe deithiol bellach yn ei bedwaredd flwyddyn, ac yn tynnu sylw at faterion megis taflu sbwriel, baw cŵn a’r angen i leihau, ail-ddefnyddio ac ailgylchu gwastraff. Mae’r perfformiadau yn rhai ysgafn a difyrrus gyda’r cymeriadau ‘Ted Taclus’ac ‘Eli Eco’ yn cynorthwyo’r brodyr, ynghyd a’r pypedau poblogaidd Siôn a Siân.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae’n bleser croesawu’r Brodyr Gregory yn ôl gyda’u sioe deithiol hwyliog i blant ysgolion cynradd.

“Mwy na dim mae’r sioe yn ddigwyddiad hwylus ac mae hyn yn glir i’w gweld ar wynebau’r plant, ond yn amlwg gyda’r miri mae negeseuon amgylcheddol pwysig am sbwriel a baw cŵn, ynghyd a phwysigrwydd o arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff domestig.”

Dywedodd Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd: “Mae’r sioeau yn rhoi cyfle prin i’r plant profi perfformiad byw gan ddiddanwyr proffesiynol yn yr ysgol. Mae’r plant hefyd yn ymateb yn dda iawn i’r agweddau o hiwmor a slapstic o’r sioeau a dwi’n siŵr y byddent yn cofio hyn - a’r negeseuon amgylcheddol - am weddill eu bywydau.”

Nododd Dilys Ellis-Jones, Pennaeth Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn: “Roedd y plant i gyd, o'r dosbarth derbyn i flwyddyn 6 wedi mwynhau yn fawr iawn. Sioe hynod o hwyliog a’r neges yn dod drosodd yn glir iawn. Athrawon a staff hefyd wedi cymryd rhan ac wedi mwynhau!  Criw proffesiynol iawn ac yn fwy na bodlon i gael sgwrs gyda phawb wedyn.”

Meddai Nia Wyn Williams, Pennaeth Ysgol Babanod Morfa Nefyn: “Roedd hi’n sioe fywiog, liwgar a llawn egni yn amlygu neges bwysig Trefi Taclus i'r plant.”

Roedd disgyblion yr ysgol hefyd yn amlwg wedi mwynhau. Meddai Nico Jones - “Sioe orau a welais i erioed!”; dywedodd Ela Pilkington - “Roedd y cymeriadau yn lliwgar ac yn hwyliog iawn! Mi wnes i chwerthin llond fy mol!”; meddai Enfys G Griffiths - “Dwi wedi dysgu llawer am bwysigrwydd ailgylchu ar ôl gwrando ar y sioe!”

Ychwanegodd Emma Davies, Dirprwy Bennaeth Ysgol Llandygai: “Diolch yn fawr iawn i Gyngor Gwynedd am gysylltu er mwyn darparu sioe Trefi Taclus ar ein cyfer. Cafodd yr holl ddisgyblion modd i fyw! O'r eiliad gyntaf hyd at y diwedd, roedd y disgyblion yn wen o glust i glust ac yn mwynhau'r canu, a'r dawnsio a'r cymeriadau hwyliog! Yn wir, cafodd neges amgylcheddol y sioe ei roi drosodd mewn perfformiad addas a chlir ar gyfer oedrannau amrywiol.”

Ar ran y brodyr, dywedodd Adrian Gregory: “Mae hi wedi bod yn bleser i ddod â’r sioe grwydrol amgylcheddol unwaith eto i ysgolion Gwynedd. Roedd y plant yn frwdfrydig iawn, ac wedi ymateb yn dda i’r materion a drafodwyd drwy ganeuon a sgetsau gyda chymeriadau gwahanol yn amlygu’r prif faterion. Ein bwriad yw darparu perfformiad bywiog a hwyliog ond gyda negeseuon addysgiadol pwysig o fewn y cynnwys.”

Dyma’r ysgolion a gafodd y cyfle i fwynhau’r sioe grwydrol: Ysgol Abererch; Ysgol Bro Tegid a Beuno Sant, Y Bala; Ysgol Borth y Gest; Ysgol Bro Idris, ardal Dolgellau; Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr; Ysgol Crud y Werin, Aberdaron; Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen; Ysgol Hafod Lon, sydd wedi ei leoli ym Mhenrhyndeudraeth; Ysgol Llandygai; Ysgol Llanllechid; Ysgol Babanod Morfa Nefyn; Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn; Ysgol Talsarnau; Ysgol Waunfawr.         

Fe drefnwyd y sioe grwydrol amgylcheddol gan fenter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, sydd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. I ddarganfod mwy am Drefi Taclus yng Ngwynedd, cysylltwch â Swyddog Trefi Taclus y Cyngor ar 01766 771000 neu drwy e-bost trefitaclustidytowns@gwynedd.llyw.cymru

 1Ysgol Llanllechid2Ysgol Llanllechid3Ysgol Hafod Lon4Ysgol Bro Idris

5Ysgol Bro Idris6Ysgol Gwaun Gynfi7Ysgol Gwaun Gynfi8Ysgol Morfa Nefyn

9Ysgol Morfa Nefyn

LLUNIAU:

1 – 2: Disgyblion Ysgol Llanllechid yn mwynhau’r sioe amgylcheddol

3: Y Brodyr Gregory gyda rhai o ddisgyblion Ysgol Hafod Lon yn y sioe

4 - 5: Roedd plant Ysgol Bro Idris yn amlwg wedi mwynhau'r sioe deithiol

6 – 7: Disgyblion Ysgol Gwaun Gynfi yn gwrando’n astud ar y neges amgylcheddol

8 – 9: Cafodd disgyblion Ysgol Morfa Nefyn amser wrth eu boddau yn y sioe