Myfyrwyr Coleg Menai yn rhoi help llaw ym Mharc Padarn

Dyddiad: 07/11/2017

Mae criw o fyfyrwyr Coleg Menai wedi bod yn torchi’u llewys ym Mharc Padarn er budd cymunedol yn ddiweddar.

Mae Jack, Lauren, Lowri, Seren, Sophia, Cadi, Ceri, Andrew a Jessica yn eu blwyddyn gyntaf o’r Diploma Estynedig mewn Teithio a Thwristiaeth. Fel rhan o’r Fagloriaeth Gymreig Uwch, mae angen i’r myfyrwyr weithio’n annibynnol ac mewn timau i gwblhau nifer o heriau.

Mae’r ‘Her Gymunedol’ yn gofyn i fyfyrwyr gynllunio a gweithio ar unrhyw brosiect sydd o fudd i’r gymuned ac/neu i’r amgylchedd. Yn ogystal â hyn mae’n gyfle i’r myfyrwyr darganfod mwy ynghylch y gwaith cynnal a chadw sydd yn digwydd o fewn parciau gwledig ac atyniadau naturiol mewn ardaloedd gwledig.

Roedd y myfyrwyr wrthi’n brysur am bedwar diwrnod yn gwneud amryw o dasgau y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth mewn cydweithrediad gyda staff Cyngor Gwynedd, sydd yn rheoli’r parc gwledig yn Llanberis. Fe lwyddodd y myfyrwyr, gyda help Paul Sivyer, Rheolwr Cynorthwyol Parc Padarn, ac aelodau eraill o’r tîm i glirio sawl llwybr ger Dinorwig, safle’r Glyn yn Llanberis a mynediad i Graig y Llew yn Fachwen er mwyn hwyluso profiad cerddwyr. Roedd coed celyn a buddleia wedi gordyfu dros y llwybrau hyn. Mae buddleia yn cael ei ystyried yn blanhigyn ymledol, ac mae’n bwysig atal y planhigyn rhag ymledu gormod yn yr ardal.

Meddai Barry Davies, Pen Swyddog Morwrol a Pharciau Gwledig Cyngor Gwynedd: “Mae ymdrech, brwdfrydedd a gwaith caled y myfyrwyr wedi sicrhau fod ardaloedd oddi fewn y parc wedi gwella er budd y cyhoedd ac mae eu hymdrech wedi cyfrannu yn sylweddol at welliant i’r amgylchedd leol.

 “Trist oedd gorfod adrodd yn ddiweddar yr achos o fandaliaeth ym Mharc Padarn. Ond ar nodyn mwy positif, braf yw gweld pobl ifanc yn cydweithio gyda’i gilydd ac yn mwynhau gwaith mor wahanol i’w waith arferol.”

Roedd y myfyrwyr wedi cael budd o’r profiad. Dywedodd Lauren: “Dwi wedi mwynhau’r profiad, roedd yn hwyl, ac yn dda cael gwneud gwaith amgylcheddol. Fy hoff ran o’r profiad oedd gweithio i glirio llwybr yn Dinorwig, lle cawsom weithio a cherdded lawr at Amgueddfa Ysbyty Chwarel - roedd yr ardal a’r olygfa yn hyfryd!”

Meddai Sharon Jones, o Goleg Menai: “Mae bob tro’n bleser clywed myfyrwyr yn mwynhau a gwerthfawrogi profiadau gwahanol.”

 Myfyrwyr-1Myfyrwyr-2Myfyrwyr-3Myfyrwyr-4

Lluniau: Myfyrwyr Coleg Menai ym Mharc Padarn