Gweledigaeth plant Llanbedr

Dyddiad: 07/11/2017
Llanbedr-1

Mae disgyblion Ysgol Llanbedr wedi cael eu hysbrydoli i ddylunio posteri i annog pobl i feddwl am yr amgylchedd lleol ar ôl gweld sbwriel a baw ci ar balmentydd a meysydd chwarae lleol.

Gwahoddwyd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale, i’r ysgol i helpu’r plant ac mae eu posteri wedi eu trosglwyddo ar gefnen galed i’w gosod o gwmpas y pentref.

Dywedodd Jonathan Neale: “Roedd yn bleser gweithio gyda’r plant ar eu hymgyrch atal sbwriel a baw cŵn. Mae eu lluniau yn llawn dychymyg ac yn lliwgar iawn a dwi’n sicr y byddent yn denu digon o sylw yn yr ardal. Dwi’n falch mai plant lleol sy’n arwain ar ymgyrchoedd o’r fath, gan mai nhw sydd a’r brwdfrydedd a’r dychymyg i weithredu arno.”

Dywedodd yr aelod lleol dros Lanbedr ar Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Annwen Hughes:  “Mae’r plant wedi dangos gryn falchder bro a hyder wrth iddynt benderfynu gwella safon eu hamgylchedd. Mae eu hymdrechion yn dangos nid yn unig dawn a chrefft, ond hefyd gweledigaeth am fyd gwell a mwy cynaliadwy. Pob clod iddynt - da iawn chi blant!”

Meddai Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, Gareth Wyn Griffith: “Unwaith eto mae plant Gwynedd yn adrodd ar broblemau amgylcheddol eu cymuned a gyda chymorth Trefi Taclus maent wedi medru gwneud rhywbeth yn ei gylch. Mae gan bawb gyfrifoldeb i beidio taflu sbwriel na gadael baw cŵn ond da yw gweld mai plant Gwynedd sydd yn ein haddysgu ar y problemau difrifol yma.”

Tra bod Gwynedd yn cymharu’n dda gydag ardaloedd eraill o Gymru o ran glendid strydoedd, mae sbwriel a’i effeithiau yn dal i fod yn broblem mewn rhai cymunedau. Mae pobl sy’n ymddwyn yn anghyfrifol a lluchio sbwriel mewn unrhyw leoliad cyhoeddus yn troseddu a gall person sy’n ei gael yn euog wynebu dirwy o hyd at £2,500.

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid Toxocara yn cael eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff ci wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu adael eich ci faeddu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000. 

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm yn 01766771000 neu gyrrwch e-bost i trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.

 

 

Llun: Disgyblion Ysgol Llanbedr Lois, Summer, Tegid, Nansi ac Erin gyda Jonathan Neale, swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd.