Eich barn am flaenoriaethau'r Cyngor dros y bum mlynedd nesaf

Dyddiad: 29/11/2017
Cynllun y Cyngor 2017

Mae Cyngor Gwynedd yn y broses o ddatblygu ei gynllun ar gyfer y blynyddoedd nesaf. Bydd Cynllun y Cyngor yn adnabod blaenoriaethau a meysydd allweddol i’w gweithredu rhwng 2018 a 2023.

Cyn mabwysiadu’r Cynllun, mae’r Cyngor yn awyddus i drafod gyda thrigolion Gwynedd ac i glywed eu sylwadau ar y blaenoriaethau drafft a’r prosiectau mae’n bwriadu eu gweithredu o 2018/19 ymlaen.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Rydan ni’n parhau i fod yn benderfynol i gyflwyno’r gwasanaethau gorau bosib i bobl Gwynedd er gwaetha’r ffaith ein bod ni’n dal i wynebu toriadau ariannol gwaeth nag erioed a phwysau cynyddol ar wasanaethau allweddol.

“Nod y cynllun yma ydi sicrhau ein bod ni’n canolbwyntio’n hymdrechion a’n hadnoddau ar y pethau allweddol sy’n debygol o gael yr effaith mwyaf ar bobl Gwynedd.

“Rydan ni felly yn awyddus iawn i glywed sylwadau a barn trigolion lleol ar y blaenoriaethau. Er mwyn i ni gael darlun llawn o anghenion ein trigolion, mi fydden ni’n annog unrhyw unigolyn neu sefydliad neu gymuned sy’n derbyn gwasanaeth gan Gyngor Gwynedd, i gymryd y cyfle i ddweud eu dweud.”

Mae’r holiadur wedi ei rannu yn ddwy ran, lle gall aelodau’r cyhoedd gyflwyno sylwadau ar flaenoriaethau sirol, sef materion sy’n cael effaith ar draws y sir; ac hefyd ar faterion mwy lleol i’r ardal lle maen nhw’n byw.

Bydd yr holl sylwadau a fydd yn cael eu cyflwyno yn cael eu hystyried yn ofalus cyn i aelodau’r Cyngor llawn benderfynu ar Gynllun y Cyngor ar gyfer 2018-23 yn y flwyddyn newydd.

Gall aelodau’r cyhoedd ddweud eu dweud drwy gwblhau holiadur byr ar-lein ar www.gwynedd.llyw.cymru/CynllunYCyngor - bydd copïau papur hefyd ar gael yn eich llyfrgell, canolfan hamdden neu Siop Gwynedd leol. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 5 Ionawr 2018.