Dweud eich dweud ar ddyfodol Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd

Dyddiad: 13/11/2017
ieuenctid Gwynedd youth

Mae Cyngor Gwynedd yn galw ar bobl ifanc ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn Gwasanaeth Ieuenctid y sir i gymryd rhan mewn ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau ar gyfer ei ddyfodol.

Mae’r Gwasanaeth Ieuenctid yn ymgynghori ar ddatblygu ffordd wahanol o weithio er mwyn darparu ei wasanaeth i bobl ifanc y sir, gan ganolbwyntio ar yr hyn mae’r bobl ifanc eu hunain yn ddweud sy’n bwysig iddyn nhw.

I’r dyfodol, gall y gwasanaeth ar gyfer ieuenctid 11-19 oed ganolbwyntio ar weithgareddau difyr a hwyliog fydd yn eu helpu i ddatblygu diddordebau a dysgu pethau newydd. Gall y gwasanaeth ar gyfer pobl 16-25 oed ganolbwyntio ar helpu hunan ddatblygiad, hyfforddiant, paratoi am waith ac adeiladu gyrfa. Bydd y gwasanaeth ieuenctid yn edrych ar ffyrdd gwahanol o gefnogi a cydweithio efo mudiadau lleol a chenedlaethol.

Mae’r syniadau hyn ar y bwrdd yn dilyn y cymal cyntaf o’r ymgynghoriad cynhwysfawr ar ddyfodol y gwasanaeth, a gynhaliwyd yn ystod gaeaf 2016-17. Bu bron i 800 o bobl o bob rhan o’r sir roi eu barn ar beth yw anghenion a’r blaenoriaethau i bobl ifanc ac i’r Gwasanaeth Ieuenctid.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, yr aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am y Gwasanaeth Ieuenctid: “Mae tri prif beth wedi gwthio’r gwaith yma, sef newid yn nisgwyliadau ac anghenion pobl ifanc; llai o arian ar gael i’r Cyngor; newid yn polisi’r Llywodraeth o ran pa ddarpariaeth mae pobl ifanc ei angen.

“Rydw i’n derbyn fod unrhyw fath o newid yn anodd, ond fedrwn ni ddim cario mlaen i wneud union yr un peth flwyddyn ar ôl blwyddyn os nad ydi’r gwasanaeth yn ateb gofynion ein pobl ifanc.

“Rydw i hefyd yn gobeithio bydd pobl yn gwerthfawrogi’r sefyllfa ariannol ddyrys mae’r Cyngor, fel pob gwasanaeth cyhoeddus arall, yn ei wynebu. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal 39 o glybiau ieuenctid traddodiadol mewn cymunedau drwy’r sir, yn ogystal â rhoi grant blynyddol i’r Urdd, Ffermwyr Ifanc Eryri, Ffermwyr Ifanc Meirionnydd, y Geidiaid a’r Sgowtiaid, ar gost o £995,300 y flwyddyn. Ond oherwydd y toriadau aruthrol i gyllidebau gwasanaethau cyhoeddus gan Lywodraeth San Steffan dros y blynyddoedd diweddar bydd gennym £270,000 yn llai i’w wario yn y maes penodol yma.

“Dyna pam fod newid yn anorfod, a byddwn yn annog pawb sydd â diddordeb yn y maes – yn bobl ifanc, eu teuluoedd, pobl sy’n ymwneud a mudiadau ieuenctid eraill – i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a dweud eu dweud.”

Bydd yr ymgynghoriad ar agor o 13 Tachwedd hyd nes 22 Rhagfyr 2017. Roedd cyfle i ddweud eich dweud drwy lenwi’r holiadur ar-lein ar wefan y Cyngor neu roedd copïau papur ar gael o Siopau Gwynedd a Llyfrgelloedd y Sir. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma: https://www.powtoon.com/c/dVbOpCCwu4d/1/m