Cynllun adfywio Harlech

Dyddiad: 16/11/2017
Harlech3

Mae Cyngor Gwynedd, gyda chefnogaeth partneriaid strategol a lleol, eisiau barn pobl ar sut i wneud y mwyaf o gyfleoedd yn Harlech drwy gynnal sesiwn galw i mewn ar ddydd Mercher, 29 Tachwedd 2017 rhwng 12pm a 7pm yn Neuadd Goffa Harlech, Twtil.

Mae Harlech eisoes yn adnabyddus am ei dreftadaeth arbennig, am ei gastell eiconig, am ei Gwrs Golff Pencapwriaeth Brenhinol Dewi Sant, am ei arfordir rhagorol ac am y cyfleoedd thechnoleg awyrofod ym maes awyr Llanbedr. Ond mae’r angen cydweledigaeth a chyfres o gynigion i symud ymlaen.

Dros y chwe mis diwethaf mae Cyngor Gwynedd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, wedi bod yn datblygu canllaw strategol ar gyfer buddsoddiad yn Harlech.

Bu i Chris Jones Regeneration gefnogi’r bartneriaeth Strategol ac wedi cynnig cyfleoedd i bobl cael dweud eu dweud ar syniadau a blaenoriaethau yn y dyfodol.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Bydd y sesiwn yn gyfle i ddod i ddeall y blaenoriaethau Strategol i Harlech ac i drafod sut gall cyrff cyhoeddus, preifat a chymunedol gydweithio er budd yr ardal.

“Bydd aelodau o’r tîm ymgynghori yn y sesiwn galw i mewn i drafod y ddogfen Blaneoriaethau Strategol Harlech, sef ffrwyth yr ymgynghoriad diwethaf. Felly cofiwch alw heibio er mwyn darganfod mwy ynglŷn â sut i geisio rhoi Harlech ar y map, sut i adfywio’r Stryd Fawr a sut i fanteisio i’r eithaf ar asedau lleol.”

Meddai’r Cynghorydd Freya Bentham, sy’n cynrychioli’r ardal ar Gyngor Gwynedd: “Mae’n hollol bwysig i gynnal y momentwm o’r ymgynghoriad llwyddiannus diwethaf. Mae gan Harlech, fel y dywedodd nifer o bobl yn ystod yr ymgynghoriad, y potensial i drawsffurfio ei hunain.

“Ond mae’n bwysig fod pawb yn cyd-weithio ac yn cymryd rhan yn y broses hon. Felly, anogaf drigolion lleol i barhau neu i ymuno â’r sgwrs drwy fynychu’r digwyddiad galw i mewn ar ddydd Mercher, 29 Tachwedd.”

Er mwyn ein helpu ar y dydd, byddwn yn ddiolchgar pe allech ymateb i adfywio@gwynedd.llyw.cymru i gadarnhau presenoldeb.