Cyhoeddi partneriaeth natur gyda Tidal Lagoon Power

Dyddiad: 29/11/2017
Pwllheli-2

Mae Cyngor Gwynedd wedi dechrau prosiect natur unigryw drwy weithio mewn partneriaeth gyda Tidal Lagoon Power.

Mae cynllun peilot chwe mis wedi dechrau, gyda’r bwriad o gynnal a chadw 15 gwarchodfa natur presennol ac mae’r camau cyntaf i adnabod safleoedd ble gellir gwella’r amgylchedd naturiol wedi eu cymryd.

Bydd y bartneriaeth hon yn galluogi’r Cyngor i barhau i reoli ac i wella safleoedd Cyngor Gwynedd. Yn ogystal â hyn, bydd yn cydgysylltu partneriaethau sydd wedi eu sefydlu eisoes gyda grwpiau a chymunedau lleol, ynghyd ag archwiliadau ecolegol ac arolygon i sefydlu data cynefin a rhywogaeth.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Oherwydd y toriadau sylweddol i’r arian rydym yn ei dderbyn i gynnal a rhedeg gwasanaethau lleol, mae’r Cyngor wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd iawn y flwyddyn ddiwethaf i ddod a’r gwaith anstatudol o gynnal gwarchodfeydd natur o fewn ein ardal i ben.

“Nid oedd hwn yn benderfyniad yr oeddem yn awyddus i wneud, felly rydym yn hynod o falch o gael gweithio ar brosiect arbrofol er mwyn cynnal ecosystemau iach yn ein sir.

“Rydym yn gobeithio bydd y bartneriaeth unigryw hon gyda Tidal Lagoon Power yn parhau y tu hwnt i’r cyfnod arbrofol, ac felly galluogi’r Cyngor i barhau i wasanaethu ein cymunedau.”

Esboniodd Sian John, Cyfarwyddwr Amgylcheddol Tidal Lagoon Power: “Mae parch tuag at natur yn greiddiol i’n busnes wrth i ni weithio tuag at ddatblygu nifer o forlynnoedd mewn dyfroedd Cymreig. Rydym yn cydnabod y cymhlethdodau sydd ynghlwm a’r sialensiau amgylcheddol sydd yn codi yn sgil cynigion datblygol, ond rydym yn credu’n gryf fod ein ffordd ni o ddatblygu partneriaethau arloesol a cydweithiol yn arwain at fudd economaidd ac amgylcheddol i bawb. Fe allwn, ac fe wnawn, fuddsoddi mewn natur ochr yn ochr â morlynnoedd.

“Ein partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd yw’r tro cyntaf i ni fod yn rhan o fodel cydweithiol i warchod ac ehangu natur, ac rydym yn gobeithio bydd hyn yn arwain at gyfleoedd i gefnogi bioamrywiaeth drwy greu cynefinoedd newydd. Ein bwriad yw cefnogi cynlluniau rheoledig i ail unioni a chreu cynefinoedd ar draws y DU er mwyn lliniaru unrhyw effaith amgylcheddol sy’n codi o ddatblygiad morlynnoedd yn y dyfodol.

“Yn aml iawn mae’r math o anifeiliaid sy’n defnyddio cynefinoedd arfordirol yn rhai sy’n mudo, felly nid ydi lleoliad y safleoedd ble crëir cynefinoedd yn dibynnu ar safle’r morlyn. Gallwn felly wneud gwaith cadwraethol yn y mannau sydd ei angen fwyaf, er budd bioamrywiaeth.”