Cyhoeddi Enillwyr Cystadleuaeth Ffotograffiaeth AHNE Llŷn

Dyddiad: 28/11/2017
Nanw Griffith 4

Cafodd Seremoni Wobrwyo ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth AHNE (Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol) Llŷn ei chynnal yn Oriel Tonnau, Pwllheli yn ddiweddar.

Cyrhaeddodd saith llun y rhestr fer, ond yn fuddugol oedd Elen Griffith, a dynnodd lun o’i merch Nanw o Langwnnadl yn edrych i lawr am Borth Colmon. Y wobr oedd taith ar gwch i Ynys Enlli.

Yn ail, daeth Eve Goodman gyda’i llun o gerrig ar draeth Porth Y Nant, a’i gwobr oedd tocyn anrheg Oriel Tonnau.

Yn gydradd drydydd, daeth Phil Pownall gyda llun o’r machlud yn Nhrefor, a John Delap a dynnodd lun o’r aderyn bach Clochdar y Cerrig ym Mhorth Neigwl. Eu gwobrau oedd tocynnau anrheg Caffi Meinir, Nant Gwrtheyrn.

Daeth tri llun arall yn agos i’r brig gan dderbyn cymeradwyaeth uchel, sef llun o Borth Neigwl gan Dawn Jones, Cynaeafu gan Mared Jones a Phorth Neigwl gan John Delap.

Bydd y lluniau i’w gweld ar wefan AHNE Llŷn cyn bo hir: http://www.ahne-llyn-aonb.org/27/cy-GB/Cystadleuaeth-Ffotograffiaeth

 

Llun: Ffotograff buddugol Elen Griffith o’i merch Nanw yn edrych i lawr am Borth Colmon.