Cyfle i wneud gwahaniaeth fel gofalwr maeth

Dyddiad: 21/11/2017
maethu_foster1

Ar hyn o bryd mae tua 220 o blant mewn gofal maeth yng Ngwynedd am nad ydyn nhw’n gallu bod gyda’u rhieni am ba bynnag reswm.

Mae rhai angen gofal maeth am ychydig o ddyddiau tra bod eraill angen gofal am gyfnod hirach o hyd at flwyddyn neu ragor.

Fel rhan o'r ymdrechion parhaus i ganfod mwy o ofalwyr maeth, mae'r Cyngor yn cynnal sesiwn galw-heibio anffurfiol ar fore 28 Tachwedd o 10am tan hanner dydd yn swyddfeydd Penrallt y Cyngor yng Nghaernarfon lle bydd staff a gofalwyr maeth ar gael i drafod a sgwrsio am eu profiad. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb i ddod draw.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion plant a theuluoedd: “Mae gofalwyr maeth yn cynnig gwasanaeth hollbwysig ac yn gwneud gwaith arbennig i’n helpu i ddod o hyd i gartrefi diogel a hapus i blant Gwynedd sydd mewn gofal.

“Heb gymorth gofalwyr maeth, mae’n debyg iawn y byddai rhaid i’r plant yma gael eu lleoli mewn cartrefi neu gyda gofalwyr y tu allan i’r ardal - i gael eu magu ymhell o’u cynefin, ffrindiau ac ysgol.”

Mae tua 120 o ofalwyr maeth sydd wedi cofrestru yng Ngwynedd er mwyn i blant gael llefydd diogel i fyw a thyfu i fyny. Maent yn derbyn hyfforddiant llawn, gyda chefnogaeth swyddogion arbenigol a phrofiadol. Os oes gennych chi ddiddordeb, mae tîm maethu’r Cyngor yn awyddus i glywed gennych chi, ac yn hapus iawn i gael sgwrs anffurfiol i drafod.

Mae Mali a Iestyn Williams o Ben Llŷn ymhlith y rheini sydd wedi eu cadarnhau fel gofalwyr maeth cydnabyddedig gyda'r Cyngor.

“Rydan ni’n dau wedi siarad am ddod yn ofalwyr maeth ers i ni briodi. Mae’r plentyn ieuengaf gynnon ni’n 14 oed erbyn hyn, felly da ni’n teimlo fod yr amser yn iawn i ni,” meddai Mali, sy’n fam i dri o blant.

“Mi ges i fy mabwysiadu fy hun, felly mae hyn yn rhywbeth dw i wedi ei drafod a’i ystyried erioed a dweud y gwir. Roedd nain Iestyn yn maethu am gyfnod nôl yn y 1960au, felly mae o’n rywbeth mae’r ddau ohonan ni wedi bod yn ei ystyried am flynyddoedd.”

Er fod y broses o ddod yn ofalwr maeth yn drylwyr, mae’r cwpl o Sarn Mellteyrn yn falch eu bod nhw wedi penderfynu bwrw ymlaen.

“Mae angen gwneud yn siŵr fod pawb sy’n dod yn ofalwr maeth yn addas ar gyfer y rôl, ond roeddan ni’n teimlo fod o’n broses deg,” meddai Iestyn sy’n gweithio i gwmni gwerthu cynnyrch glanhau yn yr ardal.

“Mi gawson ni hyfforddiant arbennig o dda ac roedd o’n agor llygaid rywun ac yn ein atgoffa ni fel gofalwyr fod cymorth bob amser ar gael gan y Cyngor a’r tîm maethu.”

Ychwanegodd Mali: “Yr hyn mae’r broses wedi ei gadarnhau i ni ydi mai’r hyn mae’r plant ’ma ei angen ydi cartref, cariad a gofal. Fel teulu, mi fedrwn ni gynnig hynny ac rydan ni’n falch iawn o fod mewn sefyllfa lle gallwn ni wneud gwahaniaeth er gwell.”

I gysylltu gyda thîm maethu’r Cyngor, ffoniwch 01286 682660 am sgwrs, gallwch ebostio: maethu@gwynedd.llyw.cymru, neu os am ragor o fanylion ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/maethu

LLUN: Gofalwyr maeth - Mali a Iestyn Williams