Cydnabyddiaeth genedlaethol i dair ysgol yng Ngwynedd

Dyddiad: 07/11/2017

Llongyfarchiadau i dair o ysgolion Gwynedd sydd wedi eu cydnabod mewn seremoni genedlaethol ddiweddar. Yn wir, y tair ysgol o Wynedd oedd yr unig ysgolion cynradd o chwe sir y gogledd i gael eu cydnabod.

Fe gafodd ysgolion Bodfeurig, Bontnewydd a Thalysarn eu cydnabod am waith arbennig mewn seremoni flynyddol sy’n cael ei chynnal gan Estyn, sef Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae’n braf iawn gweld bod tair o ysgolion Gwynedd wedi eu cydnabod ar lefel genedlaethol. Mae’r gydnabyddiaeth yma gan gorff annibynnol yn dangos gwaith arbennig gan ein pobl ifanc yn ogystal ag ymroddiad ein staff.

“Hoffem ddiolch i bawb am eu gwaith caled a’u hymdrechion, ac am eu parodrwydd i drio pethau newydd er budd addysg plant Gwynedd.”

Mae Ysgol Bodfeurig yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys gan addasu'r cynlluniau yn fedrus er mwyn diwallu anghenion y disgyblion yn greadigol iawn. Cafodd yr ysgol gydnabyddiaeth am ragoriaeth o ran profiadau dysgu, arweinyddiaeth a gwella ansawdd.

Mae Ysgol Bontnewydd wedi helpu datblygu rhaglen hyfforddiant i lywodraethwyr yr ysgol, gyda’r nod o ddarparu hwy gyda’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni eu swyddogaeth yn well.

Seiliwyd yr holl broses ar yr egwyddor o ‘ddysgu gyda’n gilydd.’ Gwneir hyn ar bob lefel: rhwng disgyblion, disgyblion a staff a staff a’r corff llywodraethol. Defnyddiwyd dull mentora fel prif gyfrwng yr hyfforddiant.

Mae Ysgol Talysarn wedi datblygu dau brosiect i helpu rhieni a’u plant. Mae ‘Llofnod Teulu’ yn golygu cynnal sesiynau gyda theuluoedd er mwyn iddynt geisio goresgyn anawsterau megis ymrwymiad, medrau, amgylchedd a diwylliant. Trefnodd y cyngor ysgol sesiynau ‘Hwyl i’r Teulu’ gyda swyddog iaith awdurdod Gwynedd, gyda’r bwriad o gyd weithio gyda theuluoedd ac i annog rhieni i siarad Cymraeg gyda’u plant.

Yn ogystal â datblygu cynlluniau arloesol o fewn eu hysgolion, cawsant eu canmol hefyd am rannu eu profiadau gydag ysgolion eraill o fewn y sir.

 

1. Ysgol Bodfeurig 2. Ysgol Gynradd Bontnewydd 

3. Ysgol Gynradd Talysarn

 

Lluniau: 1.) Ysgol Bodfeurig – Lliwen Jones, Pennaeth Mewn Gofal ac Alison Halliday, y Pennaeth blaenorol 2.) Ysgol Gynradd Bontnewydd – Janet Wyn George, Pennaeth ac Eirian Madine, Dirprwy Bennaeth 3.) Ysgol Gynradd Talysarn – Glenda Evans, Pennaeth ac Einir Evans, Pennaeth Cynorthwyol, yn derbyn eu tystysgrifau gan Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd ei Mawrhydi dros addysg a Hyfforddiant yng Nghymru a Kirsty Williams AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.