Cronfa i adfywio adeiladau canol tref Caernarfon

Dyddiad: 29/11/2017
1.) Gareth Jones, Ioan Thomas Rhys Davies

Mae cronfa benthyciadau sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Gwynedd yn galluogi perchnogion eiddo yng nghanol tref Caernarfon i adnewyddu eu hadeiladau.

Sefydlwyd y gronfa benthyciadau gwerth £700,000 yn dilyn cais llwyddiannus gan y Cyngor i Lywodraeth Cymru. Rhoddwyd cymorth i Byncws Tŷ Glyndŵr i agor byncws tref, caffi a bar. Cafodd Tŷ Castell Cyf gymorth hefyd i agor bwyty a gwesty bach. Mae’r ddau ohonynt wedi eu lleoli ar y Stryd Fawr yng Nghaernarfon.

Derbyniwyd cymorth ariannol drwy’r Gronfa Benthyciadau Canol Dref Caernarfon i gwblhau addasiadau i’r adeiladau ar y Stryd Fawr i hwyluso agoriad y ddwy fenter newydd yma yng nghanol y dref.

Dywedodd Rhys Davies, perchennog Byncws Tŷ Glyndŵr: “Rydym yn falch iawn o fod wedi gallu derbyn cefnogaeth Cyngor Gwynedd drwy’r Gronfa Benthyciadau Canol Dref Caernarfon i helpu gyda gwaith addasu ein hadeilad yn Stryd Fawr. Mewn cyfnod lle bo arian cyhoeddus yn llawer mwy prin, mae argaeledd mentrau benthyciadau fel hyn yn gymorth garw i fusnesau bach lleol.”

Meddai Gareth Jones, perchennog Tŷ Castell Cyf: “Fel busnes lleol rydym yn ddiolchgar iawn o dderbyn arian o’r gronfa er mwyn adnewyddu ein hadeilad ar y Stryd Fawr. Mae’n bwysig i bobl leol ac i ymwelwyr bod canol y dref yn aros yn le bywiog a deniadol. Dwi’n annog unrhyw un sydd efo eiddo yng nghanol y dref i wneud defnydd o’r gronfa ariannol sydd ar gael.”

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod o Gabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Mae’n galonogol gweld sut y mae’r gronfa yn cael ei ddefnyddio gan berchnogion eiddo lleol er mwyn gwella cyflwr adeiladau yng nghanol dref Caernarfon.

“Dros y blynyddoedd mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda’u partneriaid er mwyn adfywio’r ardal, gyda’r benthyciadau sydd ar gael yn cynnig cyfle gwych i fusnesau a thrigolion lleol i adnewyddu eu hadeiladau o fewn canol y dref.

“Byddem yn annog unrhyw un sy’n meddwl eu bod yn gymwys i gysylltu gyda thîm cefnogi busnes y Cyngor er mwyn cael gwybod mwy am y gronfa.”

Hefyd, mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi cymeradwyo cais am gyllid a gyflwynwyd gan Gyngor Gwynedd i sefydlu cynllun benthyciad di-log i berchnogion eiddo sydd angen eu gwella yng nghanol dinas Bangor.

Mae’r Gronfa Ganol Ardal Caernarfon a Bangor yn fenthyciad di-log ar gael i berchnogion eiddo yng nghanol ardal Caernarfon a Bangor i gwblhau gwelliannau neu wneud defnydd o eiddo gwag. Mae’r gronfa yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gwynedd ac ariannwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae rhagor o fanylion am y gronfa ar gael gan Gyngor Gwynedd ar 01286 679231 neu ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/cymorthariannol

Llun: Gareth Jones, y Cynghorydd Ioan Thomas a Rhys Davies.