Bod yn ymwybodol o beryglon tacsis twyllodrus

Dyddiad: 20/11/2017
Tacsis-1

Mae Cyngor Gwynedd yn rhybuddio’r cyhoedd i beidio defnyddio ‘tacsis’ didrwydded a heb yswiriant sydd yn cymryd mantais o gwsmeriaid.

Bydd nifer o bobl allan yn mwynhau eu hunain yn y cyfnod rhwng rwan a diwedd y flwyddyn, ac y mae’n bwysig fod ganddynt fynediad i wasanaeth tacsi i’w cludo adref yn ddiogel.

Fel mae’r galwad am dacsis yn cynyddu, felly hefyd mae’r perygl o unigolion sydd heb drwydded a heb yswiriant yn manteisio ar y cyfle i elwa drwy gynnig gyrru pobl adref.

Mae unigolion yma sydd yn cynnig cludo rhywun drwy hysbysebu ar Gyfryngau Cymdeithasol neu yn y fan a’r lle heb y drwydded angenrheidiol yn gweithredu yn erbyn y gyfraith, ac fe allent gael eu herlyn.

Mae’n peryglu bywydau cwsmeriaid a phobl eraill ar y ffyrdd. Mae hefyd yn tanseilio ymdrechion y gyrwyr tacsis hynny sydd yn gweithredu o fewn y gyfraith ac sydd yn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Mae diogelu’r cyhoedd yn hollol bwysig, yn enwedig pobl sydd yn teithio mewn tacsi ar ben eu hunain.

“Mae yna wasanaeth tacsis dibynadwy ac effeithlon yng Ngwynedd, ac mae’r gyrwyr trwyddedig hyn wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb yn y sir yn mwynhau nosweithiau diogel.

“Maent wedi derbyn y drwydded a’r yswiriant angenrheidiol er mwyn gweithredu a gweithio’n agos efo’r Cyngor er mwyn sicrhau gwasanaeth y gallwn ymddiried ynddo.”

Ychydig o gyngor i gwsmeriaid tacsis:

  • Dim ond tacsis ‘hackney’ sydd â’r drwydded i gasglu cwsmeriaid oddi ochr y ffordd.
  • Rhaid llogi cerbyd llog preifat o flaen llaw – does ganddyn nhw ddim yr awdurdod i gasglu rhywun sydd wedi’i chwifio i lawr.
  • Mae gan bob cerbyd trwyddedig rif trwydded unigryw ar y blaen, i’r cefn ac o fewn y cerbyd ac mae gan bob gyrrwr trwyddedig bathodyn adnabod unigryw.
  • Mae gan bob tacsi ‘hackney’ declyn sydd yn cyfrifo cost y daith drwy cyfuno amser a phellter.
  • Does yna ddim sicrwydd bod y gyrwyr na’r cerbydau di-drwydded yn ddiogel.
  • Gwnewch yn siŵr fod gennych ddigon o arian i ddychwelyd adref yn ddiogel. Mae gyrwyr tacsis trwyddedig yn gweithio’n galed i ennill bywoliaeth ac i gynnal gwasanaeth diogel i bawb.

 

Os am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Thîm Trwyddedu Cyngor Gwynedd trwy ebostio trwyddedu@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771 000.