Adroddiad Estyn cadarnhaol iawn i GwE

Dyddiad: 16/11/2017

Mae GwE yn croesawu’r adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn yn dilyn yr ymweliad arolygu yn ddiweddar.

Darparodd Estyn asesiad o gynnydd ar sail y diffiniadau a ganlyn:

-          Cynnydd cyfyngedig: Nid yw’n bodloni’r argymhelliad

-          Cynnydd boddhaol: Mynd i’r afael a’r argymhelliad yn y mwyafrif o agweddau

-          Cryf: Mynd i’r afael a’r argymhelliad yn y rhan fwyaf o agweddau

-          Da iawn: Mynd i’r afael a’r argymhelliad ym mhob agwedd

-           

Mae adroddiad heddiw (16 Tachwedd) yn dangos bod Estyn wedi darganfod yn eu hymweliad diweddar bod GwE wedi gwneud cynnydd da iawn yn erbyn pedwar o'r argymhellion, a chynnydd cryf iawn yn erbyn dau:

-          Sicrhau bod y gwasanaeth gwella ysgolion yn defnyddio data, gosod targedau a gweithdrefnau olrhain yn fwy effeithiol i herio a chefnogi ysgolion er mwyn gwella perfformiad yr holl ddysgwyr ar draws ysgolion ac awdurdodau lleol, yn enwedig yng nghyfnod allweddol 4: Cynnydd Cryf

-          Gwella ansawdd arfarnu wrth gyflwyno Gwasanaethau gwella ysgolion: Cynnydd Da iawn

-          Gwella trylwyrdeb y trefniadau ar gyfer nodi a rheoli risg: Cynnydd Da iawn

-          Sicrhau bod cynlluniau busnes a chynlluniau gweithredol yn cynnwys meini prawf llwyddo clir a bod cynnydd yn erbyn y rhain yn cael ei fonitro’n effeithiol: Cynnydd Da iawn

-          Egluro rol strategol y rhwydweithiau rhanbarthol a’u hatebolrwydd i’r Cydbwyllgor: Cynnydd Da iawn

-          Datblygu fframwaith priodol ar gyfer asesu gwerth am arian; sicrhau bod cynllun ariannol tymor canolig yn cyd-fynd a’r cynllun busnes, a bod costau ffrydiau gwaith wedi’u nodi’n llawn: Cynnydd Cryf

 

Mae adroddiad Estyn yn crynhoi'r hyn a ganlyn:

Ers yr arolwg craidd, mae GwE wedi cynnal adolygiad trylwyr a chynhwysfawr o'i waith a'i effeithiau ar safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth ar draws y rhanbarth. Mae gweithredu cynnar yn dilyn y gwaith hwn wedi sicrhau bod gan rhanddeiliaid ar bob lefel hyder yng ngallu GwE i ddarparu gwasanaeth gwella ysgol effeithiol. Gwnaed newidiadau arwyddocaol i strwythurau rheoli er mwyn dosbarthu arweiniad a sicrhau llinellau clir o atebolrwydd. Mae arweiniad cryf a phendant y rheolwr gyfarwyddwr wedi bod yn ffactor allweddol i hybu'r gwelliannau sylweddol yn ansawdd y gwasanaethau gwella ysgolion ers yr arolwg.

 

Dywedodd Karen Evans, Cyfarwyddwr Arweiniol GwE:

“Rydym yn hynod o falch o ddeilliannau cadarnhaol adroddiad monitro Estyn, ac wrth ein bodd bod Estyn wedi tynnu sylw at y cynnydd mewn llawer o agweddau ar ein gwaith:

Mae ansawdd gwaith yr ymgynghorwyr cefnogi gwelliant pynciau craidd yn rhagorol.

Mae GwE wedi sicrhau bod dyraniad mwy cymesur o adnoddau ac amser i gydweithio ag ysgolion uwchradd nag oedd ar adeg yr arolygiad craidd.

Mae GwE wedi cymryd camau cadarnhaol iawn i wella systemau trin a thrafod data o’r cyfnod sylfaen i gyfnod allweddol 4.

Mae GwE, ar y cyd ag awdurdodau lleol a’r ysgolion, wedi tynhau a chysoni’r drefn o osod targedau.

Mae GwE yn rhoi arweinaid pendant i ysgolion ar olrhain deilliannau yn erbyn targedau.

Fel rhan o’r dull diwygiedig o gydweithio ag ysgolion, mae GwE yn llunio rhaglen cymorth bwrpasol i bob Ysgol, waeth beth fo’u hangen.

Mae GwE yn ymateb yn gadarnhaol i geisiadau gan awdurdodau lleol i gynnal adolygiadau mewnol dwys mewn ysgolion unigol.

Mae’r gweithredu buan ac uniongyrchol i wella ansawdd y gwasanaeth Rhanbarthol ers adeg yr arolygiad craidd wedi arwain at welliannau sylweddol mewn safonau yn y cyfnod sylfaen ac yng nghyfnodau allweddol 2 a 3.

 

“Mae canfyddiadau adroddiad heddiw yn destament i'r partneriaethau cryf a'r rhwydweithiau sy'n bodoli ar draws y rhanbarth. Mae'n fraint gen i weithio ochr yn ochr a gymaint o weithwyr proffesiynol ymrwymedig o fewn GwE a'r sector addysg ehangach yng Ngogledd Cymru.

 

“Rŵan, mae'n rhaid i ni barhau i weithio gyda'n gilydd i adeiladu'r momentwm a sicrhau bod ein gweledigaeth a'n hamcanion ar gyfer 2020 yn dod yn realiti."

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Cadeirydd Cyd-Bwyllgor GwE:

“Rydym yn hynod o falch bod Estyn wedi cydnabod y gwaith sylweddol a’r cynnydd a waned o fewn y consortiwm.

 

“Pleser yw gweld bod Estyn wedi amlygu ein partneriaeth efo Prifysgol Bangor ar brosiect CIEREI i ddatblygu systemau arfarnu a methodoleg. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi’r gydnabyddiaeth am ein gwaith ar ddatblygu’r iaith Gymraeg.

 

"Rydym yn talu teyrnged i'r gwaith caled a'r ymroddiad a ddangoswyd gan staff a phartneriaid y consortiwm. Mae gennym ni dim medrus a gwybodus iawn, a thrwy eu hymrwymiad nhw rydym ni wedi gallu ymdrechu i wella'n barhaus. Yn olaf, hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o sicrhau'r cynnydd hwn. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i barhau gyda'n gwaith gyda ysgolion y rhanbarth a dysgwyr er mwyn cyflawni ein gweledigaeth a pharhau i wella ein deilliannau i bawb."

 

Gellir dod o hyd i gopi llawn o Adroddiad Monitro Estyn ar wefan GwE: http://www.gwegogledd.cymru/cy