Cyngor Gwynedd yn penodi Pennaeth Cyllid newydd

Dyddiad: 02/12/2021
Dewi3

Mae Cyngor Gwynedd wedi penodi Dewi Morgan yn bennaeth newydd Adran Cyllid. Mae’n olynu Dafydd Edwards, sy’n ymddeol wedi bron i 40 mlynedd.

Wedi ei fagu ym Methesda gan fynychu ysgolion cynradd Abercaseg a Pen-y-bryn ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, cymhwysodd gyda gradd mewn Mathemateg o Brifysgol Aberystwyth.  Ar ôl graddio, cafodd Dewi ei benodi’n Gyfrifydd dan Hyfforddiant gyda Cyngor Sir Gwynedd, gan symud i’r Cyngor Gwynedd newydd ar ad-drefnu llywodraeth leol yn 1996.  Cymhwysodd Dewi fel Cyfrifydd gyda’r Sefydliad Siartredig Cyllid a Chyfrifeg Gyhoeddus (CIPFA) yn 1998, ac mae’n Is-Lywydd cangen CIPFA Cymru ar hyn o bryd.

Wrth gael ei benodi, dywedodd: “Mae’n anrhydedd o’r mwyaf cael fy newis i’r rôl bwysig hon.

Ers i mi ymuno ag Adran Trysorydd Cyngor Sir Gwynedd yn 1994 fel hyfforddai, mae wedi bod yn bleser cael bod yn rhan o dîm mor ymroddgar a phroffesiynol, ac mae cael fy mhenodi’n Bennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd yn wireddu breuddwyd sydd wedi bod gennyf ers dros chwarter canrif.  Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i bawb sydd wedi fy nghefnogi a’m cynorthwyo ers i mi gychwyn fy ngyrfa mewn llywodraeth leol.

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn digwydd ac i arwain y tîm talentog o swyddogion yn yr adran.”

Meddai’r Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Gyllid:

“Fel Cyngor, mae gan Gwynedd enw da iawn am reolaeth ariannol ofalus er gwaetha cynnydd mewn galwadau am wasanaethau a thoriadau cyson i gyllidebau, ac mae Dewi wedi chwarae rôl bwysig yn y tîm sydd wedi sicrhau’r llwyddiant hyn.

“Rydw i’n falch o benodiad Dewi - mae ganddo brofiad helaeth o’r maes cyllid mewn llywodraeth leol ac mae bob amser yn bleser gweithio gydag o. Rydw i’n edrych ymlaen at fwy o gyd-weithio i’r dyfodol.

“Rydym yn diolch yn fawr i Dafydd Edwards am ei holl waith dros y blynyddoedd ac yn dymuno’n pob hapusrwydd iddo yn ei ymddeoliad.”

Bydd Dewi yn dechrau yn ei swydd fel Pennaeth Cyllid Cyngor Gwynedd ar 1 Ionawr, 2022.