Cyngor Gwynedd yn mabwysiadu Cynllun Awtistiaeth arloesol

Dyddiad: 01/12/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi mabwysiadu cynllun awtistiaeth a fydd yn gyrru gwaith yn y maes allweddol yma am y blynyddoedd nesaf.

Mae Cabinet y Cyngor wedi ymrwymo £48,000 i gefnogi’r cynllun a fydd yn sefydlu bwrdd awtistiaeth plant ac oedolion, rhaglen hyfforddi ar draws yr awdurdod, ynghyd a phenodi staff dynodedig i yrru’r gwaith ar y maes awtistiaeth yng Ngwynedd dros y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant a Theuluoedd Cyngor Gwynedd:

“Fel Cyngor, rydan ni’n awyddus i sicrhau fod pawb yn cael mynediad at y gefnogaeth maen nhw ei angen er mwyn ffynnu gan fyw bywydau llawn a hapus.

“Rydan ni’n sylweddoli fod wastad lle i wella, ac mae gwaith yn y maes yma wedi dod yn dilyn cwyn a gyflwynwyd am wasanaethau yn y maes awtistiaeth. Er mwyn sicrhau gwasanaethau gwell i’r dyfodol, mae’n iawn ein bod yn cydnabod pan mae pethau angen gwella, ac rydym wedi comisiynu arbenigwr allanol i fwrw golwg ar y maes yma yng Ngwynedd.

“Rwy’n croesawu’r gwaith sydd wedi ei gynnal i fwrw golwg manwl ar y gwasanaethau sydd ar gael gan nifer o asiantaethau sy’n gweithio yn y maes.

“Trwy adolygu’r trefniadau, rydym wedi gallu datblygu Cynllun Awtistiaeth cyffrous fydd yn sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael mynediad at gefnogaeth sydd wedi ei deilwra at eu hanghenion unigol nhw.

“Nid ydi awtistiaeth yn weledol ac mae holl wasanaethau cyhoeddus yn ymwneud â maes gwaith awtistiaeth.

“Mae’n braf gweld ymrwymiad gan nifer o asiantaethau, a hoffwn ddiolch i’n partneriaid yn y Bwrdd Iechyd am eu mewnbwn wrth ddatblygu’r cynllun yma fydd yn gwella’r gwasanaethau a’r gefnogaeth sydd ar gael i’n plant a phobl ifanc.

“Bydd y cynllun yn gosod cyfeiriad i’r gwaith, ac yn gwella a datblygu’r gwasanaethau yn y maes yma a hynny yn seiliedig ar farn a sylwadau plant, teuluoedd a phobl awtistig fydd yn elwa o’r gefnogaeth.”

NODYN:

"Defnyddir y term cyflwr sbectrwm awtistig i ddisgrifio’r grŵp o symptomau datblygiadol niwro cymhleth, o ddifrifoldeb amrywiol, sy’n cael eu nodweddu gan heriau mewn rhyngweithio cymdeithasol a chyfathrebu a chan batrymau ymddygiad, meddwl a synhwyraidd cyfyngedig neu ailadroddus” (Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth, Llywodraeth Cymru 2021)

Mae cyflwr ar y sbectrwm awtistig (ASC) yn anabledd datblygiadol sy’n effeithio ar y ffordd y mae pobl yn cyfathrebu, yn ymddwyn, neu’n rhyngweithio ag eraill. Efallai  y bydd gan rai pobl nodweddion amlwg iawn, eraill ddim. Y llinyn cyffredin yw gwahaniaethau mewn sgiliau cymdeithasol, cyfathrebu ac ymddygiad o’u cymharu â phobl nad ydynt ar y sbectrwm. Mewn merched, gall y nodweddion a gyflwynir fod yn gynnil iawn, sy’n ei gwneud hi’n anoddach adnabod yr arwyddion oherwydd gall merched a menywod fod yn dda am gelu symptomau a chuddio’r cyflwr oddi wrth ffrindiau, teulu, a gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd yn arbennig.