Cyngor Gwynedd yn cefnogi Gwobrau Cymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru

Dyddiad: 03/12/2021
Llun

I nodi Mis Hanes Pobl Dduon 2021, roedd Cyngor Gwynedd yn falch o gefnogi seremoni wobrwyo Cymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru (NWAS) a oedd yn anrhydeddu'r rhai sydd wedi helpu eraill yn eu cymuned leol mewn cyfnod anodd.

Mae NWAS yn grŵp cyfunol a sefydlwyd ym mis Medi 2018. Mae'n gasgliad o bobl o dras Affricanaidd a phobl sydd â diddordeb yn Affrica. Eu gweledigaeth yw sicrhau cymdeithas gynhwysol fywiog drwy ganolbwyntio ar faterion cymdeithasol, addysg a busnes sydd o ddiddordeb i Gymru ac Affrica.

Roedd y seremoni wobrwyo a gynhaliwyd ym Mangor yn rhoi clod i bobl sydd wedi mynd y tu hwnt i'r arferol er mwyn helpu eraill yn ystod y pandemig. Roedd enghreifftiau ysbrydoledig o'r rhai a oedd yn danfon bwyd, yn trefnu gweithgareddau plant, wedi helpu i fynd i'r afael â phroblem unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol ac yn helpu i annog pobl i gael eu brechiadau.

Mynychodd y Cynghorydd Elwyn Jones, Is-Gadeirydd Cyngor Gwynedd, y seremoni a chyflwynodd wobr.

Dywedodd: "Roedd yn anrhydedd cael cynrychioli'r Cyngor yn y digwyddiad hwn a chyflwyno gwobr, fe wnes i fwynhau'r dathliad bywiog yn fawr iawn. Roedd y bobl i mi eu cyfarfod a’r straeon y clywais yn ysbrydoliaeth wirioneddol ac edrychaf ymlaen at weld y Cyngor yn meithrin perthynas agosach fyth â'r sefydliad."

Dywedodd Dr Victor Ebuele o Gymdeithas Affricanaidd Gogledd Cymru: "Fel Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Gogledd Cymru Affrica (NWAS), roedd yn anrhydedd ac yn fraint cynnal y Gwobrau BHM, rydym yn falch iawn o hyn. Diolch yn fawr i Gyngor Gwynedd am eu cefnogaeth barhaus a hefyd llongyfarchiadau mawr i bawb a dderbyniodd wobrau ar y diwrnod. Mae NWAS yn ymrwymedig i greu cymdeithas gynhwysol fywiog sy'n croesawu ein gwerthoedd craidd (hynny yw, cyfeillgarwch, cynwysoldeb ac ati) gyda llwyfannau ar gael i bobl o dras Affricanaidd sy’n byw yng Ngogledd Cymru.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Amrywiaeth: "Fel Cyngor rydym yn falch o gefnogi'r digwyddiad hwn a nodi pwysigrwydd Mis Hanes Pobl Dduon. Mae pobl o'r gymuned Ddu yn chwarae rhan bwysig yn ein cymdeithas ac wedi gwneud hynny ers cenedlaethau. Mae'r seremoni wobrwyo hon yn ffordd wych o ddod at ei gilydd i ddathlu'r hyn sydd gennym yn gyffredin.

"Fel yr aelod cabinet dros Amrywiaeth, rwyf bob amser yn awyddus i dynnu sylw at enghreifftiau bobl o wahanol gefndiroedd yn dangos arweinyddiaeth ac yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill. Mae gwaith NWAS, a'r rhai a gafodd eu hanrhydeddu yn y seremoni wobrwyo, yn enghraifft wych o hyn."

Ers mis Mai 2021, mae'r gymdeithas wedi agor Canolfan Affricanaidd a Caribïaidd Bangor (BACC) ar stryd fawr y ddinas lle maent yn darparu gwasanaeth cynghori a gwybodaeth i bobl leol. Maent yn gobeithio cynnal gwersi Cymraeg a hefyd i roi cyfle ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol ac allgymorth, er enghraifft gwyliau bwyd (Affricanaidd a Chymreig), cerddoriaeth a chymorth celfyddydol i bobl yn y dyfodol.

Lluniau

1 – (ch-dd) Samuel Njoku, pennaeth pwyllgor busnes NWAS); Dr Balseng Modubu, ymddiriedolwr NWAS; y Cynghorydd Elwyn Jones, is-gadeirydd Cyngor Gwynedd; Dr Salamatu Fada, cyfarwyddwr a sylfaenydd NWAS; Esther Njeri Sankey, pennaeth pwyllgor cymdeithasol NWAS; Dr Victor Ebuele ysgrifennydd cyffredinol NWAS.

2 - Y Cynghorydd Elwyn Jones yn cyflwyno gwobr i Dr Salamatu Fada.