Cyngor Gwynedd yn cefnogi Canol Trefi

Dyddiad: 15/12/2021

Mae Cyngor Gwynedd wedi lansio cronfa Grant Gwella Eiddo Canol Trefi sydd ar gael i fusnesau yn y sir – mae’r gronfa gwerth £270,000 yn cynnig grantiau o hyd at £25,000.

Bydd y gronfa yn cynnig cefnogaeth ariannol i fusnesau sydd eisiau datblygu cynlluniau manwl i adnewyddu neu i ddatblygu eu heiddo, ynghyd a chynnig cefnogaeth ariannol i uwchraddio adeiladau o fewn canol trefi.

Mae’r gronfa newydd, sydd wedi ei hariannu drwy Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, yn ychwanegol i’r pecyn Benthyciadau Canol Trefi sydd eisoes ar gael i fusnesau canol trefi ar hyd ac ar led Gwynedd, ac yn cefnogi blaenoriaeth strategol y Cyngor i adfywio canol trefi a chefnogi ein busnesau ar y stryd fawr.

Dywedodd Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Thomas:

“Mae bwrlwm a hyfywdra canol trefi yn allweddol i economi Gwynedd. Wrth feddwl yn greadigol, ac ymateb i’r heriau real sydd yn wynebu busnesau heddiw, mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu pecyn yr ydym yn hyderus fydd yn cynnig cefnogaeth y bydd busnesau o fewn ein trefi yn elwa ohono.

“Rydan ni’n cydnabod yr heriau sy’n wynebu busnesau a mentrau o fewn canol trefi, ac mae hyn wedi ei amlygu yn ystod y cyfnod Covid.

“Mae’r pecyn yma o gefnogaeth ariannol yn dangos fod Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ein busnesau a’n trefi. Mae tanlinellu’r ffaith ein bod yn barod i gymryd camau ymarferol er mwyn creu’r amgylchedd orau bosib lle y gall busnesau o fewn trefi Gwynedd lwyddo.”

Dylai busnesau sy’n awyddus cael gwybod mwy am y cronfeydd sydd ar gael iddynt ymweld a www.gwynedd.llyw.cymru/cymorthariannol neu gysylltu gyda Gwasanaeth Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd ar 01286 679231 neu e-bostio: grantiaubusnes@gwynedd.llyw.cymru