Sêl Bendith i Gynllun Gweithredu Tai gwerth £77 miliwn gan Gyngor Gwynedd

Dyddiad: 15/12/2020

Mae Cynllun Gweithredu Tai uchelgeisiol Gwynedd wedi derbyn cymeradwyaeth unfrydol y Cabinet, fydd yn galluogi i’r Adran Tai ac Eiddo newydd i symud ymlaen i ddatblygu 1,500 o gartrefi fforddiadwy i bobl Gwynedd dros y chwe blynedd nesaf.

Mae’r Cynllun yn amlinellu gweledigaeth i sicrhau bod gan bobl y sir fynediad at gartref fforddiadwy fydd yn gwella eu hansawdd bywyd, er mwyn mynd i’r afael â’r prinder o gartrefi addas sydd ar gael i bobl leol yng Ngwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai Cyngor Gwynedd:

“Fy mhrif flaenoriaeth ydi sicrhau ein bod fel Cyngor yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynnig cartrefi i bobl Gwynedd o fewn ein cymunedau. Rydan ni’n gwybod fod ein pobl ifanc yn wynebu fwy o her nag erioed i sicrhau cartref addas yn lleol, ac mae’n sefyllfa annheg ac anghyfiawn.

“Mae’n sefyllfa o argyfwng ac rydw i’n benderfynol o’n gweld yn newid hyn. Felly rwyf yn hynod falch o’r Cynllun hwn, sydd nid yn unig yn dangos fod gan Gyngor Gwynedd weledigaeth clir yn y maes tai, ond yn bwysicach na hynny, fod gennym gynlluniau pendant i weithredu’r weledigaeth honno.

“Gyda chymorth yr incwm o’r Premiwm Treth Cyngor sy’n cael ei godi ar berchnogion ail gartrefi, byddwn yn cychwyn adeiladu ein tai ein hunain a’u gwerthu ar fodel rhanberchenogaeth i drigolion lleol. Byddwn yn cynnig cymorth ariannol i brynwyr tro cyntaf lleol ac yn anelu i brynu tai oddi ar y farchnad a’u gosod i drigolion Gwynedd yn unol â'r polisi gosod lleol newydd yr ydym wedi ei gyflwyno.

“Rydym wedi bod yn uchelgeisiol, ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar i gychwyn ar y gwaith yn gynnar yn 2021.”

Mae’r Cynllun wedi ei groesawu gan gynghorwyr ledled y Sir, sy’n pwysleisio’r angen am weithredu ym mhob ardal yng Ngwynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones sydd yn cynrychioli Morfa Nefyn ac Edern:

“Mae’r sefyllfa bresennol yn dorcalonnus, yn enwedig i’n pobl ifanc sy’n chwilio am gartref cyntaf.

“Mae’r cynigion o fewn y cynllun yma yn ceisio taclo amrediad o anawsterau i bobl leol gael cartref o fewn eu cymuned ac rwy’n hynod o falch fod y Cynllun uchelgeisiol yma wedi ei gymeradwyo ac yn edrych ymlaen at weld y gwaith yn cychwyn er mwyn rhoi gwell cyfleoedd i’n pobl ifanc i aros yn lleol.”

Meddai'r Cynghorydd Beth Lawton sydd yn cynrychioli Bryncrug a Llanfihangel:

“Rwy’n croesawu’r Cynllun Gweithredu Tai yma - braf yw gweld fod pobl leol yn ganolbwynt i’r weledigaeth yma a bydd y Cynllun yn arwain at well cyfleoedd i’n trigolion.

“Fel is-gadeirydd y Pwyllgor Craffu Gofal, rydym wedi bod yn rhoi sylw manwl i ddatblygiad y cynllun yma dros y misoedd diwethaf ac rwy’n falch iawn o weld fod y Cynllun yn ymateb i anghenion pobl Gwynedd.

“Edrychaf ymlaen yn arw i weld y cynlluniau hyn yn datblygu a’r budd a ddaw ohono i’r dyfodol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Keith Jones sydd yn cynrychioli ward Hirael ym Mangor:

“Bydd y Cynllun Gweithredu Tai newydd yn arwain at fwy o dai cymdeithasol yng Ngwynedd er budd i bobl leol sydd angen eu blaenoriaethu am dai.

“Yn ddiweddar rydym wedi cyflwyno Polisi Gosod Lleol newydd sy'n ffordd deg o ddyrannu tai i bobl leol sydd â chysylltiad cryf â'u cymuned.

“Rwy’n falch iawn ac yn ddiolchgar am y gwaith a wnaed gan Gyngor Gwynedd a’r Adran Tai ac Eiddo.”

Amlinellir dros 30 o gynlluniau ar draws y sir fydd yn galluogi’r Cyngor i:

 

  • hwyluso dros 500 o dai fforddiadwy newydd i’w gwerthu neu osod i drigolion Gwynedd gan gynnwys adeiladu 100 o dai newydd;
  • cynnig benthyciadau ar gyfer 250 o brynwyr tro cyntaf lleol;
  • sicrhau dros 600 o dai cymdeithasol newydd i Wynedd yn cynnwys prynu 72 cyn-dŷ cymdeithasol er mwyn eu rhentu i bobl leol yn unol â pholisi gosod lleol newydd y Cyngor;
  • ymestyn cynllun grantiau i ddod a 250 o dai gwag yn ôl i ddefnydd ar draws y sir;
  • buddsoddi mewn cartrefi ecogyfeillgar fel y cynllun arloesol sydd ar waith ar hyn o bryd yn ardal Segontium, Caernarfon;
  • datblygu 150 o unedau byw i bobl ddigartref yn y sir a chreu 130 o unedau newydd ar gyfer trigolion bregus.

 

Er mwyn gwireddu’r cynlluniau, bydd y Cyngor yn ail-fuddsoddi £22.9 miliwn o bremiwm treth Cyngor ar ail dai o hyn hyd 2026/27, ynghyd a defnyddio ffynonellau ariannol eraill gan gynnwys grantiau tai cymdeithasol a’r arian a ddyrannir drwy Gynllun Rheoli Asedau’r Cyngor.