Olrhain cysylltiadau i gadw cymunedau Gwynedd yn ddiogel

Dyddiad: 07/12/2020
Gwynedd

Deuddeg mis yn ôl, fyddai fawr neb wedi meddwl y byddai angen i gynghorau lleol sefydlu timau eang o staff i olrhain cysylltiadau.

Ond, tydi 2020 ddim wedi bod yn flwyddyn arferol ac erbyn hyn, mae dros 100 o staff yn gweithio i Wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yng Ngwynedd.

Mae’r staff yn gweithio i olrhain cysylltiadau pobl sydd wedi profi yn bositif am Coronafeirws. Mae’r olrheinwyr yn gweithio i adnabod lleoliadau lle’r oedd yr unigolion wedi ymweld â nhw cyn iddynt gael prawf positif er mwyn ceisio cyfyngu ar ledaeniad yr haint a diogelu cymunedau Gwynedd.

Wrth sefydlu’r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu, fe wnaeth rhai aelodau o’r tîm adleoli dros-dro o wasanaethau eraill o fewn y Cyngor, gyda nifer yn parhau gyda’r gwaith olrhain ar hyn o bryd.

Ond mae nifer o staff newydd hefyd wedi ymuno gyda’r tîm dros y misoedd diwethaf. Yn eu plith mae Elin Evans o Dinas ger Caernarfon sy’n swyddog olrhain cysylltiadau yng Ngwynedd. Wedi gyrfa yn myd addysg a busnes, penderfynodd ei bod am gyfrannu at yr ymdrech lleol.

“Mi wnes i ddechrau ar y gwaith ym mis Medi wedi i’r gwasanaeth hysbysebu eu bod yn chwilio am fwy o staff, ac mae o’n waith diddorol iawn,” meddai Elin.

“Roeddwn i’n teimlo fy mod i eisiau cyfrannu at yr achos, bod yn rhan o ymdrech i warchod a chefnogi’r gymuned leol, ein teuluoedd a’n ffrindiau. Mae hi’n fraint ac yn gyfrifoldeb i fod yn ymwneud efo’r unigolion yma ar gyfnod heriol iddyn nhw.

“Mae’n bwysig dangos empathi, mae pobl ar adegau yn teimlo’n euog eu bod nhw wedi cael yr haint ac o bosib wedi ei basio ymlaen i bobl eraill. Tydan ni ddim yma i feirniadu – ein gwaith ni ydi i’w helpu nhw, a helpu i olrhain y cysylltiadau fel y gellir torri ar y cylch ac at  atal lledaeniad yr haint.”

Mae’r ymateb gan y cyhoedd yn gadarnhaol iawn yn ôl Elin. Mae pawb y barod iawn i wneud eu rhan wrth hunan ynysu ac yn deall pwysigrwydd hynny.

“Tydi rhywun byth yn gwybod ar ddechrau shifft efo pwy y byddwch chi’n siarad, felly mae’n gallu bod yn amrywiol iawn. Ond mae pobl yn ddiolchgar iawn am y gwaith ac mae’n braf clywed fod yr ymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi gan bobl Gwynedd.”

Mae Bedwyn Lloyd Phillips yn byw yng Nglan-yr-afon ger Y Bala. Wedi graddio mewn cerddoriaeth, roedd prinder cyfleoedd am swyddi iddo yn arwain cerddorfeydd, felly penderfynodd wneud cais am swydd fel swyddog olrhain cysylltiadau.

Meddai Bedwyn: “Mae’r gwaith yn wych, ac rydw i’n mwynhau gallu siarad a helpu pobl yn fy ngwaith. Nes i erioed feddwl y byddwn i’n mwynhau y gwaith gymaint, a dwi’n gobeithio y byddai’n gallu parhau i weithio i’r Cyngor am beth amser.

“Mae’r profiad wedi bod yn gadarnhaol ac mae’n beth braf iawn i wybod fy mod i’n gweithio dros y gymuned. Does yr un ohonon ni’n gwybod pryd y gallai Covid-19 daro, ac felly dwi’n gobeithio fod gwybod fod tîm o bobl Gwynedd yn helpu yn gysur i bobl.”

Er nad ydi Bedwyn wedi gallu rhannu swyddfa efo’i gyd-weithwyr ers iddo gychwyn, mae’n dweud fod yna ymdeimlad o dîm cryf yn perthyn i’r Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu. Wedi cychwyn fel olrheiniwr cysylltiadau, yn ddiweddar mae Bedwyn wedi sicrhau swydd fel Goruchwyliwr Busnes gyda’r tîm Profi, Olrhain a Diogelu yng Ngwynedd.

“I feddwl nad ydw i erioed wedi cyfarfod efo’r un o’r tîm yn y cnawd, mae y cydweithio yn anhygoel – a dwi mor ddiolchgar o’r hyfforddiant dwi wedi ei dderbyn a’r arweiniad gan y rheolwyr.

“Rydan ni’n dod o gefndiroedd gwahanol – yn arweinydd cerddorfa fel fi, staff oedd yn arfer gweithio mewn llyfrgelloedd a gwahanol wasanaethau ar draws y Cyngor – ond mae’r ymdeimlad fel tasan ni wedi bod yn cydweithio ers blynyddoedd.

“Rydw i’n edrych ymlaen i weithio bob diwrnod, ac nid pawb sy’n gallu dweud hynny.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Rydw i mor ddiolchgar i’r holl staff sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yma yng Ngwynedd – maen nhw’n gwneud gwaith allweddol i gadw ein cymunedau ni’n saff.

“Diolch i’r staff gweithgar yma am eu hymdrechion – ac mi fyddwn i’n annog aelodau’r cyhoedd i ddilyn y cyngor mae’r staff yn ei ddarparu er mwyn cadw eu hunain, eu teuluoedd a’u cymunedau yn ddiogel.

“I unrhyw un sydd â symptomau Coronafeirws, arhoswch adref nes i chi gael prawf. Drwy  hunan-ynysu, byddwch yn helpu i reoli lledaeniad yr haint a chadw ffrindiau, y gymuned ehangach, ac yn enwedig y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau yn ddiogel.”

Os oes gennych chi symptomau Corornafeirws, dylech hunan-ynysu a threfnu prawf yn syth, Mae manylion am drefnu prawf ar gael yma https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/