Newid Cynnig Canolfan Awyrofod Eryri, Llanbedr

Dyddiad: 09/12/2020

Datganiad gan Ganolfan Awyrofod Eryri

 

Mae Canolfan Awyrofod Eryri wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus, sy'n agored i bawb, ar newid arfaethedig i'r dynodiad awyrofod o gwmpas Maes Awyr Llanbedr. Bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ar 7 Rhagfyr 2020 ac yn rhedeg am saith wythnos cyn cau ddydd Gwener 22 Ionawr 2021.


Mae Canolfan Awyrofod Eryri (CAE) yn ganolfan o ragoriaeth y DU ar gyfer profi awyrennau'r genhedlaeth nesaf, megis "dronau-am-byth", awyrennau trydan cerbydau awyr symudol trefol a rhanbarthol, balwnau uchel, awyrlongau a cherbydau profi ger Y gofod. Bydd y newid arfaethedig i'r gofod awyr yn creu Ardal Berygl barhaol a fydd yn galluogi'r CAE i ddatblygu'r safle ymhellach a chefnogi mwy o arloesedd yn sector awyrofod y DU, yn benodol o fewn y marchnadoedd technoleg hyn sy'n ymddangos. Nid yw’n gysylltiedig â hyfforddiant milwrol.


Bydd yr Ardal Berygl yn barhaol o ran ei ddynodiad ond dim ond pan a lle fo angen y bydd yn "actif". fel arall bydd yn parhau ar agor i holl draffig awyr. Bydd 90% o'r gweithrediadau sy'n defnyddio'r Ardal Berygl dros y maes awyr neu allan dros y môr. Mae’r bwriad yn rhan o Brif Gynllun hirdymor cynaliadwy i Faes Awyr Llanbedr a allai gyfrannu hyd at 515 o swyddi a £19.5m y flwyddyn i'r economi leol unwaith y bydd wedi'i ddatblygu'n llawn.


Mae CAE wedi creu Dogfen Ymgynghori sy'n egluro'r newidiadau arfaethedig, yn cynnwys mapiau manwl a dadansoddiad amgylcheddol, yn ogystal â chanllaw 'hawdd i'w ddarllen' yn y Gymraeg a'r Saesneg. Gellir cael mynediad i'r dogfennau hyn yn ogystal â'r Holiadur Ymgynghoriad drwy borthol ar-lein yr Awdurdod Hedfan Sifil: https://airspacechange.caa.co.uk/PublicProposalArea?pID=193

 

Bydd CAE hefyd yn cynnal sesiynau galw i mewn lle bydd aelodau'r cyhoedd yn gallu gofyn cwestiynau a chanfod mwy am y cynnig. Cynhelir y sesiynau hyn yn y Prif Awyrendy ym Maes Awyr Llanbedr, gyda mesurau Covid-19 priodol ar waith:
 Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020, 10am i 4pm
 Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020, 10am i 4pm (siaradwyr Cymraeg ar gael)
 Dydd Sul 12 Rhagfyr 2020, 10am i 2pm
Gellir cyflwyno ymatebion trwy'r post i:
Airspace Change
Canolfan Awyrofod Eryri
Llanbedr, LA45 2PX


Bydd CAE yn fodlon ateb unrhyw gwestiynau pellach dros e-bost: da.acp@snowdoniaaerospace.com neu ffoniwch: 01341 360038.
Dywedodd Lee Paul, Prif Weithredwr Awyrofod Eryri: "Rydym yn parhau i ddatblygu cyfleoedd busnes cyflenwol ym Maes Awyr Llanbedr mewn perthynas ag awyrofod Ymchwil, Datblygiad, Profi a Gwerthuso (RDT&E). I gefnogi'r gweithrediadau hyn, mae bellach wedi dod yn angenrheidiol i ni geisio uwchraddio a ffurfioli'r awyrofod presennol o gwmpas y Maes Awyr gan nad yw'r ddarpariaeth gyfredol yn ddigonol i gwrdd â'r angen a'r risgiau a nodwyd at y gorffennol, gan gyfyngu ar gyfleoedd sydd o fudd economaidd strategol i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.


Mae Llanbedr wedi bod yn ased cenedlaethol i'r DU o ran awyrofod Ymchwil, Datblygiad, Profi a Gwerthuso, a bu galw cynyddol yn y blynyddoedd diweddar o ystyried ei leoliad delfrydol ar gyfer profi dronau y tu hwnt i linell weld (Beyond Visual Line-of-Sight). Mae'r gweithgareddau hyn wedi cael eu bodloni hyd yma drwy ddefnyddio Ardal Berygl Dros Dro, ond mae galw gan gwsmeriaid a'r angen am hyder ac ymddiriedaeth yn golygu bellach y gellir gwarantu cais am Newid Parhaol i Awyrofod.


Bydd symud i Ardal Berygl barhaol yn galluogi cynnydd yn y mewnbwn i fodloni angen y farchnad a rhoi sicrwydd i fusnesau'r DU sydd yn y sectorau hyn y byddant yn gallu gweithredu yn y DU ar sail adweithiol. Mae nifer o fusnesau'r DU wedi penderfynu ymgymryd â'u profi dramor oherwydd ansicrwydd ynghylch argaeledd amgylchedd treialu masnachol digonol a phriodol.


Yn arbennig yn ystod y cyfnod digynsail hwn, mae'n orfodol reidrwydd arnom i annog arloesedd y DU a chefnogi busnesau'r DU i weithredu o fewn y DU. Ar hyn o bryd, mae'r holl Ardaloedd Perygl yn y DU yn cael eu rheoli ar ran y Weinyddiaeth Amddiffyn (MOD), gyda chyfleoedd prin i gael defnydd ac elw masnachol. Bydd sefydlu Ardal Berygl Barhaol, yr awyrofod cyntaf o'r math hwn wedi'i reoli gan sifiliaid ac wedi'i ymroi i gefnogi busnesau'r DU yn y sectorau awyrennu sy'n ymddangos, yn ymddwyn fel catalydd i gynorthwyo adferiad economaidd a chefnogi swyddi cynaliadwy hirdymor.


Dywedodd John Idris Jones, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Ardal Fenter Eryri: "Mae Bwrdd Ardal Fenter Eryri yn croesawu'r ymgynghoriad hwn gan CAE ac yn annog rhan-ddeiliaid lleol i fod yn rhan ohono. Mae newid dynodiad yr awyrofod yn alluogwr allweddol yn natblygiad mwy hirdymor y safle fel lleoliad ar gyfer cyfleoedd i gael swyddi o ansawdd mewn awyrofod o ran ymchwil, datblygu a gwerthuso awyrennau sy'n cael eu datblygu i ddefnyddio tanwydd carbon isel er mwyn cwrdd â tharged lleihau allyriadau carbon y Llywodraeth erbyn 2050."


Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet (Economi a Chymuned), Cyngor Gwynedd: "Rydym wedi cefnogi datblygiadau Canolfan Awyrofod Eryri ers amser maith er mwyn datblygu awyrennau newydd sifil a thechnolegau awyr, er mwyn creu swyddi gwerth uchel cynaliadwy ym Meirionnydd ac ar draws y rhanbarth ehangach. Rydym yn falch o weld bod camau'n cael eu cymryd i alluogi ar gyfer peilota'r technolegau hyn yn ddiogel, a byddwn yn annog unrhyw un yn y gymuned gyda diddordeb yn y safle i ymateb i'r ymgynghoriad."


Dywedodd John Whalley, Prif Weithredwr Awyrofod Cymru: "Awyrofod Cymru yw awdurdod y diwydiant i'r sector weithio mewn cydweithrediad agos gyda Llywodraeth Cymru ar strategaeth y dyfodol. Mae'r cynnig hwn gan Ganolfan Awyrofod Eryri yn eithriadol o bwysig i sicrhau y bydd Llanbedr yn chwarae rhan arweiniol yn natblygiad cysyniadau awyrennau'r dyfodol er budd y gymuned leol, pobl Cymru a chymuned awyrennu y DU yn ehangach. Bydd y technolegau a ddatblygir yn gymorth i gefnogi dyfodol mwy cynaliadwy a chreu swyddi gwerth uchel ychwanegol. Byddwn yn annog pawb i gymryd rhan a helpu llunio'r dyfodol."