Gwelliannau gwerth £850,000 yn cychwyn yn Neuadd Dwyfor

Dyddiad: 08/12/2020
ND Wefan

Mae gwaith uwchraddio sylweddol gwerth £850,000 wedi cychwyn yn Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli a fydd yn gwella’r cyfleusterau yn y theatr a’r llyfrgell.

 

Mae Neuadd Dwyfor yn gartref i sinema ac yn cynnal cynyrchiadau theatr rheolaidd ac mae’r llawr gwaelod hefyd yn cynnwys Llyfrgell Pwllheli. Mae’r gwaith ar addasu’r cyfleuster wedi cychwyn, gyda chwmni lleol TIR wedi eu penodi i ymgymryd a’r gwaith adeiladu.

 

Bydd y Neuadd Dwyfor ar ei newydd-wedd yn cynnig gwell profiad i ymwelwyr fydd yn mynychu’r sinema a theatr. Mae’r gwelliannau sydd ar waith i’r ardal yma yn cynnwys gosod system seddi mwy modern yn ogystal â gwella’r gofod ystafelloedd cyfarfod ar y llawr cyntaf a chreu gofod gweithio newydd i’r staff.

 

Mae’r gwaith hefyd yn cynnwys moderneiddio’r llyfrgell gan gynnwys gwella mynediad a chreu toiled hygyrch.

 

Bydd cyntedd yr adeilad hefyd yn cael ei adnewyddu’n llwyr i greu gofod mwy croesawgar gyda’r nod o ddenu rhagor o bobl i mewn i fwynhau yr amrywiol wasanaethau fydd i’w gael yn Neuadd Dwyfor.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd am Ddatblygu’r Economi:

 

“Mae potensial anhygoel i Neuadd Dwyfor fod yn ganolfan gymunedol ddiwylliannol, a chelfyddydol o’r radd flaenaf.

 

“Rydw i felly yn falch iawn o weld y gwaith adnewyddu yn dechrau ar y gofod perfformio, sinema a’r llyfrgell yn Neuadd Dwyfor.

 

“Mae’r safle yn un pwysig iawn i bobl yr ardal ac ymwelwyr i’r ardal, nid yn unig fel cyrchfan ar gyfer mwynhau y celfyddydau, ond hefyd wrth gyflogi 13 o staff a chefnogi nifer o fusnesau lleol yn yr ardal.

 

“Wrth wella'r adnoddau, rydan ni’n gobeithio y bydd pobl Pwllheli, Llŷn a’r cylch yn gwneud y mwyaf o’r Neuadd Dwyfor newydd ac elwa ar y gwelliannau pan fydd yr adeilad yn ail-agor yr haf  nesaf.

 

“Yn y cyfamser, rydym yn edrych ymlaen i weithio’r gymuned leol dros y misoedd nesaf i drafod y rhaglen newydd ar gyfer Neuadd Dwyfor ar ei newydd wedd. Os oes gennych chi syniadau neu gwestiynau am y prosiect, mae croeso i chi ebostio Neuadd_Dwyfor@gwynedd.llyw.cymru a bydd un o’r tîm sy’n ymwneud gyda’r cynllun cyffrous yma yn siŵr o gysylltu nôl i drafod.”

 

Bydd Llyfrgell Pwllheli yn parhau ar agor yn ystod y gwaith adnewyddu, ond mae mynedfa newydd dros-dro, ac fel ym mhob un o lyfrgelloedd Gwynedd ar hyn o bryd mae angen trefnu apwyntiad o flaen llaw os am ddefnyddio’r cyfrifiaduron neu ddewis llyfrau. Mae manylion llawn am drefnu amser i fynychu’ch llyfrgell leol ar gael o www.gwynedd.llyw.cymru/Llyfrgell

 

LLUNIAU: Mae gwaith uwchraddio gwerth £850,000 wedi cychwyn yn Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli