Cyhoeddi pecyn cymorth pellach i fusnes

Dyddiad: 14/12/2020

Mae pecyn o gymorth ariannol yn cael ei baratoi ar gyfer busnesau sydd wedi eu heffeithio gan reoliadau Covid-19 diweddaraf Llywodraeth Cymru.

 

Cyflwynwyd cyfyngiadau newydd yng Nghymru ar 4 Rhagfyr 2020 yn cynnwys cau lleoliadau adloniant ac atyniadau o dan do a cau llefydd bwyta am 6pm fel rhan o fesurau i atal lledaeniad yr haint. Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau sydd yn cael eu amharu yn uniongyrchol.

 

Mae Cyngor Gwynedd yn annog busnesau’r sir i baratoi ar gyfer trefn gweinyddu’r pecyn o gymorth ariannol diweddara gan y llywodraeth. Bydd y cyllid yn darparu cymorth i fusnesau lletygarwch, hamdden, twristiaeth a’i cyflenwyr sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol oherwydd y cyfyngiadau cenedlaethol pellach sydd yn eu lle yng Nghymru.

 

Bwriad cronfa Llywodraeth Cymru ydi cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi goblygiadau'r cyfyngiadau presennol.

 

Mae dau o’r cronfeydd yn cael eu gweinyddu yn lleol gan Awdurdodau Lleol sef Cronfa ar gyfer rhai sydd wedi eu heffeithio gyda’r cyfyngiadau presennol sy’n derbyn bil treth busnes ynghyd a busnesau sydd ddim yn derbyn bil treth busnes y cymorth dewisol

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyllid Cyngor Gwynedd:

“Bydd y gronfa ar agor o 14 Rhagfyr 2020 felly mae'n hanfodol bod busnesau Gwynedd yn ymgyfarwyddo a chofrestru os oes angen  ar gyfer y gefnogaeth y mae ganddyn nhw hawl iddo ar unwaith.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn deall fod y gymuned fusnes yn wynebu cyfnod heriol ar hyn o bryd. Felly mae'n bwysig iawn bod cwmnïau yn derbyn y wybodaeth ddiweddara a chofrestru os oes angen fel eu bod yn derbyn y gefnogaeth ariannol yma gan Lywodraeth Cymru - ac i wneud hynny cyn gynted â phosib.

 

“Os ydych yn rhedeg busnes yng Ngwynedd, hoffwn hefyd  eich annog i gadw ar y blaen drwy

ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru/BusnesCOVID19 yn rheolaidd, cofrestru ar gyfer cylchlythyr cefnogi busnes y Cyngor a’n dilyn @BusnesGwynedd ar Trydar.”

 

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma: www.gwynedd.llyw.cymru/CyfyngiadauRhagfyr2020

 

Gellir ceisio am gymorth ariannol pellach trwy  Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru a weinyddir gan Busnes Cymru.

Mae’r cymorth yma wedi’i dargedu at fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden, neu gwmnïau sy’n eu cyflenwi, sydd am weld gostyngiad o 60% neu fwy yn eu trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

 

Bydd teclyn i amcangyfrif faint o arian gellir ei dderbyn yn fyw ar wefan Busnes Cymru yn fuan gyda’r gronfa yn agor am geisiadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 11 Ionawr 2021. 

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael

 https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy