Cydnabyddiaeth Genedlaethol i Dîm Cadwraeth Ynni Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 11/12/2020
Cadwraeth Ynni

Mae Tîm Cadwraeth Ynni Cyngor Gwynedd wedi bod yn dathlu yn ddiweddar ar ôl dod yn bencampwyr mewn seremoni wobrwyo'r Gymdeithas Rheolwyr Ynni.

Sicrhaodd y tîm wobr ‘Tîm Rheoli Ynni’r Sector Gyhoeddus 2020 y Gymdeithas Rheolwyr Ynni’.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo Gwynedd: “Mae hyn yn newyddion gwirioneddol wych ac rwyf mor falch bod ein Tîm Ynni wedi cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. Mae eu gwaith caled a'u hymrwymiad wedi arwain at ostyngiad o 46.6% mewn allyriadau carbon dros y deng mlynedd diwethaf.

“Maent yn chwilio’n barhaus am brosiectau arloesol i leihau carbon, i’w cyflwyno law yn llaw â monitro defnydd ynni o ddydd i ddydd i sicrhau nad oes unrhyw ynni’n cael ei wastraffu na charbon diangen yn cael ei allyrru. Mae hyn yn gosod esiampl gwych i bobl Gwynedd.”

Mae prosiectau arbed ynni a gyflwynwyd gan y Tîm yn cynnwys uwchraddio goleuadau a boeleri i rai ynni effeithlon, ac inswleiddio. Mae'r Cyngor hefyd wedi cyflwyno technoleg arbed ynni fel unedau optimeiddio foltedd, unedau gwres a phŵer cyfun ac ynni adnewyddadwy, gyda'r gwaith caled yn arwain at arbediad cronnus o fwy na £4 miliwn ers 2010.

Yn 2019, daeth Cyngor Gwynedd yn un o Awdurdodau Lleol cyntaf Cymru i ddatgan argyfwng hinsawdd, gan ymrwymo i gymryd camau pendant i leihau allyriadau carbon ac ymdrechu am ddyfodol di-garbon wrth gyflwyno dulliau arloesol o gyflawni’r targedau di-garbon. Nod y Cyngor yw bod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Ychwanegodd y Cynghorydd Craig ab Iago: “Mae gwarchod ein hamgylchedd naturiol a lleihau ein heffaith amgylcheddol wedi bod yn un o'n blaenoriaethau ers blynyddoedd. Gyda’r argyfwng hinsawdd diweddar a’n huchelgais i ddod yn garbon niwtral erbyn 2030, credwn ein bod yn arwain y ffordd a bydd y wobr genedlaethol hon yn helpu i godi ein proffil i roi cyhoeddusrwydd i’n hymrwymiad a’n llwyddiant, gan annog eraill i ddilyn. ”

Mynychodd David Mark Lewis, Rheolwr Chynnal a Chadw Ynni a Chadwraeth Ynni’r Cyngor seremoni  rithiol Gwobrau y Gymdeithas Rheolwyr Ynni, gan ‘gasglu’ y wobr ar ran y tîm.

Dywedodd: “Rydym wedi bod yn cymryd camau i leihau’r allyriadau carbon a gynhyrchir o ganlyniad i’n gweithgareddau ers dros ddeng mlynedd, sydd wedi arwain at leihad enfawr yn ein hallyriadau carbon, yn ogystal ag arbedion ariannol.

“Mae'n dod yn fwy heriol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o leihau ein hallyriadau ac rydym yn chwilio'n barhaus am ffyrdd newydd ac arloesol o wneud hynny.

“Rwy’n falch iawn o’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni fel tîm, ac yn ddiolchgar am y gydnabyddiaeth a gawsom. Nid yw’n gwaith wedi ei orffen - rydym yn gobeithio cyhoeddi ein trydydd Cynllun Rheoli Carbon yn yr wythnosau nesaf, a fydd yn amlinellu sut y byddwn yn lleihau ein hallyriadau carbon ymhellach am y cyfnod hyd at 2025”.