Canolfan brofi Covid-19 i symud i Dywyn ym Meirionnydd

Dyddiad: 11/12/2020

Bydd y canolfan brofi symudol sydd wedi bod yn ei lle yn Nolgellau dros yr wythnosau diwethaf yn symud i leoliad yn Nhywyn ar ddydd Mercher, 16 Rhagfyr.

Bwriad y ganolfan ydi – sydd trwy apwyntiad yn unig – ydi sicrhau fod trigolion ardal Meirionnydd y sir yn cael mynediad at brawf Covid-19 mor agos a phosib i gartref. Bydd y ganolfan ar y Marian yn Nolgellau yn parhau ar agor tan dydd Mawrth, 15 Rhagfyr.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae trefniadau y ganolfan brofi symudol yn gweithio yn dda and mae’n helpu i sicrhau fod trigolion Meirionnydd yn cael mynediad at brawf cyn agosed a phosib i gartref.

“Fel rhan o’r nod yma, rydym yn falch o weld yr uned symudol yn adleoli i Dywyn, ac mae hyn wedi ei sicrhau trwy gydweithio gyda nifer o bartneriaid a diolchwn iddynt am eu cydweithrediad, yn enwedig Cyngor Tref Tywyn am helpu i sicrhau safle ar gyfer yr uned.

“Mae’n gyfnod anodd i unrhyw un sydd â symptomau’r haint wrth gwrs. Rydym yn gobeithio fod lleoli uned ym Meirionnydd yn fudd i drigolion y rhan hon o’r sir tra rydym yn gweithio i atal Covid-19 rhag lledaenu a gwarchod ein gwasanaethau iechyd a gofal.

“Mae’r uned yn cynnig profion i unigolion sydd wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw, a byddem yn atgoffa trigolion bod y cyfleusterau ar gyfer y bobl hynny sydd â symptomau yn unig.

“Hoffwn hefyd atgoffa trigolion i barhau i ddilyn y rheolau er mwyn cadw cyfradd achosion Covid-19 i lawr - gall pob un ohonom chwarae ein rhan trwy bellhau’n gymdeithasol, golchi dwylo a gwisgo gorchuddion wyneb lle bo angen.”

Mae'r gwasanaeth ar gyfer unigolion sy'n credu bod ganddynt symptomau. Dim ond os oes gennych un neu fwy o'r symptomau canlynol y dylech fynychu:

 

  • gwres uchel,
  • peswch parhaus newydd,
  • colli neu newid i’ch synnwyr arogli neu blasu.

 

Bydd y cyfleuster profi wedi'i leoli ym maes parcio Rheilffordd Talyllyn ar Ffordd Cambrian yn Nhywyn, a bydd yn weithredol am y ddwy wythnos nesaf, gyda chynlluniau ar waith i symud yr uned symudol i leoliadau eraill yn ardal Meirionnydd o’r sir i helpu i sicrhau bod mynediad at brofion ar gael cyn agosed i gartref â phosibl.

Ychwanegodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym yn falch o weithio gyda Chyngor Gwynedd er mwyn sicrhau bod gan drigolion ardal Meirionnydd sydd â symptomau Covid-19 fynediad i brawf yn ein uned profi symudol yn Nolgellau.

“Bydd hyn yn sicrhau bod trigolion yr ardal yn gallu cael mynediad at brawf yn agosach at ble maen nhw'n byw.

“Mae COVID-19 yn dal i gylchredeg o fewn ein cymunedau ac mae’n rhaid i unrhyw un sy’n profi symptomau COVID-19 hunan-ynysu a threfnu prawf ar unwaith.”

Bydd y cyfleuster profi yn agored i bobl sydd gyda apwyntiad yn unig a gall pobl ei ddefnyddio fel canolfan gyrru i mewn neu ymweld ar droed. Bydd arwyddion i gyfeirio'r cyhoedd at y cyfleuster.

Dylai unrhyw un sy'n mynychu'r ganolfan brofi wisgo gorchudd wyneb, ei gadw ymlaen wrth siarad â staff ar y safle. Dylai'r rhai sy'n ymweld â char gadw eu ffenestri ar gau nes y gofynnir iddynt eu hagor – bydd hyn yn helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Bydd y ganolfan brofi ar agor 9.30am - 3.30pm saith diwrnod yr wythnos, mae manylion am sut i wneud cais am brawf ar: https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Mae'r cyfleuster profi wedi'i sefydlu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU.