Annog trigolion Gwynedd i fwynhau Nadolig a Blwyddyn Newydd ddiogel

Dyddiad: 23/12/2020

Wrth i ni ffarwelio neu ddweud gwynt teg ar ôl 2020, mae Cyngor Gwynedd yn annog trigolion y sir i chwarae eu rhan i sicrhau bod 2021 yn flwyddyn well i bawb.

 

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyfyngiadau Rhybudd Lefel 4 tynnach, mae'n bwysicach nag erioed bod preswylwyr ym mhob rhan o Wynedd yn gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu i atal Covid-19 rhag lledaenu.

 

Trwy dorri lawr ar eich cysylltiadau, agor ffenestri, gwisgo gorchudd wyneb lle bo angen, cadw pellter cymdeithasol diogel a golchi'ch dwylo, byddwch yn helpu i gwtogi ar y gyfradd drosglwyddo.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:

 

“Rwy’n ddiolchgar i bobl Gwynedd am eu hymdrechion i gadw ein cymunedau’n ddiogel dros y deng mis diwethaf. Mae hi wedi bod yn flwyddyn na welwyd ei thebyg o’r blaen, ond wrth i 2020 ddirwyn i ben, mae'n bwysig ein bod yn parhau i ddilyn y camau bach ond hanfodol i gadw ein hunain a'n hanwyliaid yn ddiogel.

 

"Mae achosion o Coronafeirws ar gynnydd eto yng Nghymru ac mae'n sefyllfa dyrys. Er bod y ffigyrau diweddaraf ar gyfer Gwynedd yn is nag ardaloedd eraill o'r wlad, maent yn parhau i fod yn destun pryder ac rydym yn ymwybodol iawn y gallai achosion godi'n gyflym iawn.

 

"Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn ein gwasanaethau gofal ac iechyd rhag cael eu llethu. Trwy wneud hyn byddwn yn ddi-os yn achub bywydau.

 

"Mae yna obaith ar y gorwel wrth i’r gwaith o rannu’r brechlyn gychwyn. Ond am y tro, rwy’n annog trigolion Gwynedd i gadw at y rheolau ac i gael Nadolig a Blwyddyn Newydd ddiogel ond bychan wrth i ni edrych ymlaen at 2021 well.”

 

Meddai Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd: “Mae eleni wedi bod yn un anodd i bawb, ac rwyf am ddiolch i bobl Gwynedd am gadw at reolau Covid-19.

 

“Hoffwn hefyd dalu teyrnged i ymdrechion staff y Cyngor am eu gwaith caled a’u hymroddiad trwy gydol y flwyddyn. Bydd llawer o'n staff a gweithwyr ein partneriaid yn parhau â'u gwaith i gefnogi a chadw ein preswylwyr yn ddiogel dros yr ŵyl.

 

“Er mwyn helpu i gefnogi ein staff gofal ac iechyd, mae'n bwysicach nag erioed bod pob un ohonom yn chwarae ein rhan i atal y lledaeniad.

 

“Gallwn wneud hyn trwy gadw ein cysylltiadau mor isel â phosib ac osgoi cymysgu â phobl o aelwydydd eraill. Trwy wneud y penderfyniadau hyn i amddiffyn ein hunain a'n hanwyliaid byddwn yn helpu i fynd i'r afael â'r firws hwn a dychwelyd at normalrwydd cyn gynted â phosib.”

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Coronafeirws yng Nghymru ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws