Annog pobl Gwynedd i gadw eu llygaid a'u clustiau'n agored dros gyfnod yr Wyl

Dyddiad: 22/12/2020

Er y cyfyngiadau Covid-19 diweddaraf, mae cymorth a chefnogaeth yn parhau ar gael i’r rhai sy’n dioddef trais, camdriniaeth ac esgeulustod.

 

Dyna neges gan Gyngor Gwynedd i drigolion y sir wrth i ni baratoi ar gyfer cyfnod Nadolig a’r Flwyddyn Newydd gwahanol iawn yn sgil cyfyngiadau Coronafeirws.

 

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i gael y neges allan i bobl fregus o bob oed a chefndir fod gwasanaethau dal ar agor ac fod cymorth ar gael. Mae cais hefyd i bobl Gwynedd gadw eu llygaid a’u clustiau’n agored ar gyfer plant ac oedolion bregus a allai fod mewn perygl yn ystod y cyfnod hwn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Cadeirydd Panel Diogelu Cyngor Gwynedd: “Mae hwn yn gyfnod anodd i bob un ohonom ni, ac mae hi mor bwysig felly ein bod ni’n cefnogi ac yn edrych ar ôl ein gilydd.

 

“Mae cyfnod gwyliau’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn gallu bod yn amser anodd i rai. Rydym fel Cyngor yn gwneud popeth posib i gefnogi'r plant ac oedolion hynny a allai fod angen cefnogaeth, ac rydym hefyd yn gofyn i bobl y sir i’n helpu ni gadw llygad allan amdanynt.

 

“Mae’n ffaith drist nad yw pob cartref yn le diogel. Mae gan bawb rôl i’w chwarae i amddiffyn plant ac oedolion bregus a allai fod mewn perygl yn ystod cyfnod y Nadolig a chyfnod y Coronafeirws.

 

“Rydym yn awyddus i wneud yn siŵr fod pobl yn deall fod gwasanaethau cyhoeddus dal i fod ar agor ac mae help ar gael ac i gysylltu gyda ni yn syth fel y gall ein swyddogion gymryd camau yn syth i helpu a chefnogi.

 

“Os ydych yn meddwl fod plentyn neu oedolyn bregus yn cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso, yna os gwelwch yn dda cysylltwch â’r awdurdodau perthnasol. Mae’n bosib eich bod yn poeni am aelod o’r teulu, cymydog neu gyd-weithiwr. Os ydych yn amau fod rhywbeth ddim yn iawn, os gwelwch yn dda codwch y ffôn neu gysylltwch dros y we.”

 

Mae Cyngor Gwynedd yn annog pawb i weithredu os oes ganddynt unrhyw bryderon am blentyn neu oedolyn bregus. Os ydych yn poeni, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cefnogi Plant a Theuluoedd neu Wasanaethau Oedolion ar 01766 772577, e-bostiwch cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru os oes pryder am blentyn neu  DiogeluOedolion@gwynedd.llyw.cymru os ydych yn poeni am oedolyn. Gallwch hefyd ffonio’r heddlu ar 101.

 

Mae’r llinell gymorth genedlaethol Byw Heb Ofn hefyd ar gael 24/7 i gefnogi gyda materion trais yn y cartref. Ffoniwch: 0808 80 10 800,Testun: 07860077333, E-bost: gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofn.cymru neu Gwasanaeth sgwrsio byw: www.llyw.cymru/byw-heb-ofn/cam-drin-domestig-yng-nghymru