Ailagor ysgolion Gwynedd

Dyddiad: 31/12/2020

PWYSIG - DATGANIAD DIWEDDARAF YMA: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Newyddion/Datganiadau-ir-wasg/Ionawr-2021/Trefniadau-dychwelyd-ir-ysgol.aspx

 

Ar sail y sefyllfa Covid bresennol, disgwylir y bydd holl ysgolion cynradd Gwynedd yn ailagor ar ôl gwyliau'r Nadolig yr wythnos nesaf gydag ysgolion uwchradd Gwynedd symud i fodel dysgu o bell wythnos nesaf ac yn ailagor i ddisgyblion yr wythnos ganlynol.

Oherwydd dyddiau hyfforddi staff sydd wedi eu trefnu ymlaen llaw, bydd yr union ddyddiadau dychwelyd, a dyddiadau dysgu o bell yn achos ysgolion uwchradd, yn amrywio o ysgol i ysgol. Bydd ysgolion unigol wedi hysbysu rhieni o’u trefniadau ac anogir teuluoedd i wirio unrhyw lythyrau, e-byst, negeseuon testun neu negeseuon cyfryngau cymdeithasol a gyhoeddwyd gan ysgolion eu plant.

Yn unol â hyn:

Ysgolion cynradd – Bydd holl ysgolion cynradd Gwynedd yn ailagor naill ai ar 5 Ionawr neu 6 Ionawr, oni bai bydd rheswm lleol sy’n ymwneud â Covid i beidio gwneud hynny. Mewn sefyllfa o’r fath bydd rhieni a gofalwyr yn cael gwybod gan yr ysgol.

Ysgolion uwchradd – Bydd disgyblion ysgolion uwchradd yn cael eu dysgu o bell yr wythnos nesaf. Unwaith eto, bydd y dyddiadau'n amrywio o ysgol i ysgol oherwydd diwrnodau hyfforddi athrawon. Bydd y disgyblion yn cael eu haddysg o bell naill ai o 5 Ionawr neu 6 Ionawr a gydol gweddill yr wythnos honno. Yn unol â’r wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf gan Llywodraeth Cymru, bydd pob ysgol uwchradd yn ailagor ar 11 Ionawr.

Mae Awdurdod Addysg Lleol Gwynedd yn gweithio'n agos gydag penaethiaid a llywodraethwyr ysgolion er mwyn eu diweddaru ynghylch yr arweiniad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a bydd rhieni a gofalwyr cael gwybodaeth bellach yn ôl yr angen.

Dywedodd Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd, Garem Jackson: “Rydym yn gwerthfawrogi bod hyn yn amser anodd i rieni, disgyblion a staff ysgolion gyda sefyllfa Covid yn parhau i greu ansicrwydd.

“Rydym yn hyderus fod ein trefniadau yn cynnig y ffordd orau ymlaen er mwyn tarfu cyn lleied â phosib ar addysg plant tra hefyd yn diogelu iechyd disgyblion, staff a’r cyhoedd yn ehangach.

“Os ydy rhieni’n ansicr o’r trefniadau penodol ar gyfer ysgol eu plentyn, byddwn yn eu hannog i ddarllen yr ohebiaeth ddiweddaraf gan eu hysgol neu wirio gwefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr ysgol.”