Ffair Nadolig Stiniog Ni yn codi arian i achosion da

Dyddiad: 13/12/2019
StiniogNi
Yn ddiweddar fe gynhaliwyd Ffair Nadolig yng Nghanolfan Cymunedol Blaenau Ffestiniog a oedd wedi’i drefnu gan aelodau ifanc y grŵp cymunedol Stiniog Ni, gyda chefnogaeth Alaw Paul, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd.

Roedd yna ddigon o firi i gael ar y noson, gyda groto Siôn Corn ar gyfer y plant, raffl, tombola a stondinau. Darparwyd y rhoddion ar gyfer y raffl drwy haelioni busnesau lleol, teuluoedd a ffrindiau. Cafwyd ambell i gân fach hefyd gan Mared Jeffrey ac Emily Evans, un o’r trefnwyr.

Bwriad y noson oedd hel arian ar gyfer Cancer Research UK ac elusen leol, Cylch Coch. Mae Cylch Coch yn elusen sydd yn anelu i helpu chwalu tlodi mislif a’r tabŵ sy’n gysylltiedig â mislif yng ngogledd Cymru trwy rannu nwyddau a gwybodaeth mislif. Fe godwyd y Ffair Nadolig dros £230 i’w rannu rhwng y ddwy elusen.

Dywedodd Cai o Stiniog Ni, “’Sa ni di methu neud hyn heb Alaw, da ni angen dweud diolch iddi. Dwi di rili enjoio’r profiad yma.”

Meddai Alaw Paul, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid gyda Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd, “Rydw i a chriw Stiniog Ni mor ddiolchgar am gefnogaeth y gymuned leol ar y noson, a hefyd yn ddiolchgar dros ben i’r busnesau lleol, teuluoedd a ffrindiau a ddarparwyd gwobrau am ddim ar gyfer y raffl.

“Mae’r criw ifanc wedi rhoi gymaint o amser i mewn i drefnu'r digwyddiad yma a dwi’n falch iawn o beth maent wedi’i gyflawni. Dwi methu aros i weld beth mae’r criw Stiniog Ni yn mynd i neud nesaf a dwi’n edrych ymlaen at gefnogi a gweithio gyda nhw eto.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc Cyngor Gwynedd: “Mae’n braf unwaith eto i weld digwyddiad fel hwn yma yng Ngwynedd lle mae pobl ifanc yn cymryd yr awenau i drefnu digwyddiad er budd y gymuned ac er budd achosion da. 

“Hoffwn ddiolch i griw Stiniog Ni am drefnu’r noson, i Alaw o Wasanaeth Ieuenctid Gwynedd am eu cefnogi ac wrth i gwrs i bawb arall a gefnogodd y digwyddiad. Da iawn chi.”

Criw o bobl ifanc ydi Stiniog Ni o Flaenau Ffestiniog sydd wedi dod at ei gilydd i drefnu digwyddiadau er budd y gymuned. Hwn yw’r ail brosiect y maent wedi’i bod yn gweithio arni. Fe drefnwyd taith gerdded noddedig ar gyfer y Gwasanaeth Tân yn ystod yr haf.

Llun: Alaw Paul, Gweithiwr Cymorth Ieuenctid gyda Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd (canol) gyda chriw Stiniog Ni.