Dweud eich dweud ar Gynllun Cydraddoldeb Cyngor Gwynedd

Dyddiad: 30/12/2019
CYNLLUN-CYDRADDOLDEB

Mae cyfle i drigolion roi eu barn ar sut mae Cyngor Gwynedd am geisio sicrhau tegwch i bawb a rhoi cydraddoldeb wrth wraidd ei holl wasanaethau lleol.

Bydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol yr awdurdod yn gosod yr amcanion a’r camau gweithredu y bydd y Cyngor yn canolbwyntio arnynt dros y pedair blynedd nesaf, hyd at Ebrill 2024.

Mae’r Cyngor wedi adnabod dau brif faes gwaith sef:

  • gwella ei systemau mewnol er mwyn i bawb o bobl Gwynedd dderbyn gwasanaethau priodol sy’n cyfarfod eu gofynion;
  • gwella sefyllfa economaidd pobl gyda nodweddion cydraddoldeb yng Ngwynedd.

Bydd Cynllun Cydraddoldeb 2020-2024 yn adeiladu ar gynllun blaenorol (2016-2020) gan ymdrechu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth er budd pobl Gwynedd a staff y Cyngor.

Meddai’r Cynghorydd Nia Jeffreys, yr Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am y maes:

“Rydan ni eisiau sicrhau fod pob gwasanaeth rydym yn ei ddarparu ar gael i holl bobl Gwynedd – a hynny mewn ffordd sy’n hwylus iddyn nhw.

“Mae cydraddoldeb yn effeithio pob un ohonom ac mae’n bwysig sicrhau tegwch i bobl beth bynnag eu hoed, rhyw, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu anabledd. 

“Trwy’r Cynllun yma, byddwn yn blaenoriaethu materion cydraddoldeb er mwyn sicrhau fod y Cyngor yn gweithio mewn ffordd sy’n rhoi chwarae teg i bawb.

“Mae hwn yn Gynllun uchelgeisiol ac ymarferol fydd yn rhoi pob un o bobl Gwynedd yn ganolog i’r hyn mae’r Cyngor yn gweithio i’w gyflawni.

“Rydym eisoes wedi bod yn ymgysylltu â rhan ddeiliaid wrth lunio’r amcanion yma, ac rydan ni rŵan yn gwahodd trigolion y sir i ddarllen y Cynllun yn llawn ac i roi eu barn ar y prif amcanion.”

I weld y Cynllun ac i ateb yr holiadur ewch i wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/Cydraddoldeb neu mae copïau papur ar gael i’w gweld ym mhob un o Lyfrgelloedd a Siopau Gwynedd y sir. Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 7 Chwefror 2020.