Croeso - Prentisiaid newydd Cyngor Gwynedd yn dechrau eu gwaith

Dyddiad: 23/12/2019
Prentis1

Mae Cyngor Gwynedd yn buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o'r gweithlu trwy ei gynllun prentisiaethau, gyda 17 aelod o staff lleol newydd eisoes wedi cychwyn yn eu swyddi.

 

Mae'r prentisiaid newydd sydd wedi cychwyn eu gwaith yn ddiweddar yn gweithio mewn pob math o wahanol feysydd, yn amrywio o Dechnoleg Gwybodaeth a Pheirianneg i Ofal Cymdeithasol.

 

Trwy’r cynllun, bydd y prentisiaid newydd yn derbyn yr hyfforddiant perthnasol ac yn magu sgiliau trwy weithio ochr-yn-ochr â swyddogion profiadol, gan ddysgu o brofiad sut i wneud y gwaith a sut i ymdrin â gwahanol sefyllfaoedd. Bydd rhai hefyd yn dilyn cyrsiau ffurfiol am nifer penodol o oriau’r wythnos ac yn cwblhau aseiniadau fel y byddant yn ennill cymwysterau cydnabyddedig ar ddiwedd y brentisiaeth. A hynny i gyd wrth ennill cyflog.

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu staff:

 

“Mae croesawu’r prentisiaid newydd i’r Cyngor wedi bod yn un o’r pethau dw i wedi bod fwyaf balch ohonyn nhw fel Cynghorydd hyd yma. Maen nhw’n bobl ifanc dawnus ac ysbrydoledig, a diolch i’r cynllun newydd yma maen nhw’n cael y cyfle i gychwyn eu gyrfa a chael hyfforddiant ar yr un pryd. Rydw i’n dymuno pob llwyddiant iddynt at y dyfodol ac yn edrych ymlaen at eu gweld yn datblygu gyda’r Cyngor.

 

“Ein nod yng Nghyngor Gwynedd ydi cynllunio ein gweithlu fel ein bod ni yn y sefyllfa orau bosib i ymateb i anghenion pobl leol yn y dyfodol. Dw i hefyd yn falch o amrywiaeth y prentisiaid diweddaraf, ac yn arbennig o falch ein bod ni’n gweithio i gywiro’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau mewn rhai sectorau, efo prentisiaid benywaidd yn cymryd swyddi yn y sector technoleg a pheirianneg a rhai gwrywaidd yn cymryd swyddi yn y gwasanaethau gofal.

 

“Yn ogystal â bod yn fuddsoddiad yn ein gweithlu ein hunain, mae’r cynllun prentisiaethau hefyd yn dangos ymrwymiad i’n cymunedau. Rydan ni eisiau i bobl ddawnus a gweithgar aros yma yn yr ardal i adeiladu eu gyrfaoedd a ffynnu.”

 

Mae’r prentisiaid sy’n gweithio i Gyngor Gwynedd yn cynnwys:

 

Non Medi Jones - Prentis Marchnata Digidol

Mae Non Jones o Bwllgoleulas ger Porthmadog yn gweithio i Byw’n Iach (sy’n rhedeg cyfleusterau hamdden y Cyngor) fel prentis cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol.

 

“Dwi wir yn mwynhau’r profiad o weithio mewn swyddfa yn ogystal â gallu teithio o gwmpas Gwynedd i ymweld â’r gwahanol ganolfannau Byw‘n Iach. Mae prentisiaeth fel un fi yn profi nad oes angen i chi fynd i ddinas fawr i gael yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch i ddatblygu eich gyrfa.

 

“Fel rhan o’r brentisiaeth, dwi’n astudio ar gyfer cymhwyster cyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol. Gall gadael addysg fod yn ddigon i ddychryn unrhyw un, ond mae cychwyn gyrfa trwy ddal i ddysgu ar yr un pryd yn berffaith i mi - mae'n fy ngalluogi i ennill cymhwyster gwych a fydd, gobeithio, yn caniatáu i mi ddatblygu fy ngyrfa."

 

 

Steffan Chambers - Uwch Brentis Gofal

Mae Steffan Chambers o Ddyffryn Ardudwy hefyd wedi cychwyn gyda'r Cyngor yn ddiweddar fel uwch brentis gofal gyda'r Cyngor.

 

“Ar ôl astudio am radd ym Mhrifysgol Aberystwyth a gweithio i lawr yn ne Cymru am ychydig fisoedd, roeddwn yn falch iawn o allu dod yn ôl i Feirionnydd.

 

“Rydw i’n gweithio gyda’r tîm gofal cartref ar hyn o bryd ac mae’n wych gallu gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr sydd â phrofiad a gwybodaeth eang. Fel rhan o'r gwaith, dwi'n rhannu fy amser rhwng y swyddfa a bod allan yn y gymuned felly dwi'n gallu ennill profiad yn y swyddfa yn ogystal â gweithio gydag aelodau o'r cyhoedd.

 

“Dwi hefyd yn dilyn cymhwyster rheoli mewn iechyd a gofal cymdeithasol fel rhan o fy mhrentisiaeth ac yn gobeithio y bydd hyn yn fy helpu i ddatblygu. Dwi’n gobeithio bydd y profiad dwi'n ei ennill o fudd i mi yn y dyfodol i barhau i weithio gyda’r Cyngor yn y maes yma.”

 

Sion Grenet - Prentis Peirianneg Meddalwedd

Mae Sion William Grenet o Gaernarfon yn gwneud Prentisiaeth Gradd Ddigidol mewn Peirianneg Meddalwedd gydag Gwasanaeth Technoleg Gwybodaeth y Cyngor. Ar ôl cwblhau ei Lefel A, fe wnaeth Siôn gymryd blwyddyn allan pan gafodd gyfle i wneud gwaith gwirfoddol yn Zambia am dri mis.

 

“Mae cymryd prentisiaeth yn ffordd wych o ddatblygu fy sgiliau wrth weithio ac mae’n gyfle da i weithio efo pobl sy’n fedrus a phrofiadol yn y maes,” meddai Siôn.

 

“Dw i’n edrych ymlaen at ddysgu wrth i mi weithio, bydd hyn yn rhoi syniad gwell i mi o sut mae pethau’n gweithio’n ymarferol ac nid mewn theori yn unig.”

 

Ceris Jones - Prentis Peirianneg Sifil

Mae Ceris Alaw Jones o Benygroes wedi cychwyn Prentisiaeth Peirianneg Sifil, gan weithio yn Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol y Cyngor.

 

Ar ôl astudio Dylunio a Thechnoleg yn y brifysgol am flwyddyn, penderfynodd Ceris nad dyna oedd y cwrs iddi hi, a daeth yn ôl adref i Wynedd i gychwyn ar ei swydd newydd.

 

“Ar hyn o bryd, dw i’n dysgu sut i wneud arolygiadau ar yr A55 a ffyrdd eraill yn Arfon,” esboniodd Ceris.

 

“Dw i hefyd wedi bod yn mynd i gyfarfodydd a darganfod mwy am y systemau mae’r Cyngor yn eu defnyddio a dw i hefyd yn dysgu am dasgau swyddfa gwahanol.”

 

Am fwy o wybodaeth am gynlluniau prentisiaethau y Cyngor, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/prentisiaethau a chadwch olwg ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor. Am fanylion am swyddi diweddaraf gyda Chyngor Gwynedd, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/swyddi

 

 

LLUN: Prif Weithredwr y Cyngor, Dilwyn Williams ac Aelod Cabinet Gwynedd, y Cynghorydd Nia Jeffreys gyda'r prentisiaid newydd