Arolygwyr yn llawn canmoliaeth am Ysgol Tryfan

Dyddiad: 23/12/2019
YsgolTryfan

Mae Ysgol Tryfan, Bangor wedi derbyn adroddiad canmoladwy iawn gan arolygwyr Estyn.

 

Mewn adroddiad sy’n cael ei gyhoeddi heddiw (Rhagfyr 23ain), mae Estyn yn dweud fod safonau yn dda yn yr ysgol ac “yn ystod y tair blynedd ddiwethaf mae disgyblion wedi perfformio’n dda ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 o gymharu ag ysgolion tebyg. Yn gyffredinol maent yn gwneud mwy o gynnydd na’r disgwyl”.

 

Yn ôl Estyn, mae’r ysgol uwchradd, sydd â 427 o ddisgyblion ac a ddathlodd ei phenblwydd yn ddeugain oed yn ddiweddar, “yn gymuned glòs, gynhwysol a Chymreig”, gyda “medrau llafar y disgyblion yn y Gymraeg a’r Saesneg yn gryfder amlwg”.

 

Barnodd yr arolygwyr fod Lles ac Agweddau at Ddysgu yn rhagorol, a nodwyd fod “disgyblion Ysgol Tryfan yn groesawgar a pharchus ac mae hyn yn elfen drawiadol o ethos yr ysgol. Mae’r disgyblion yn ffynnu o fewn awyrgylch gefnogol a Chymreig”.

 

Roedd Estyn hefyd yn nodi fod “cyfraniadau gwerthfawr y disgyblion at fywyd a gwaith yr ysgol yn gryfder nodedig”.

 

Nodwyd fod athrawon yn “meithrin perthnasau gwaith cryf ac aeiladol gyda’r disgyblion” a bod “arweinwyr yn cydweithio’n effeithiol ac yn cyfleu uchelgais amlwg a gyfer gwaith yr ysgol. Maent yn rhoi pwyslais clir ar wella safonau ac addysgu a darparu’r gorau ar gyfer pob disgybl”.

 

Dywedodd Carl Mather, cadeirydd y Corff Llywodraethol, ei fod, fel llywodraethwr a rhiant, wrth ei fodd gyda'r adroddiad.

 

“Mae disgyblion a’u teuluoedd, a’r gymuned ehangach yn cael gwasanaeth da gan Ysgol Tryfan,” meddai.

 

“Mae’r ysgol yn cynnig addysgu a dysgu gwych, cefnogaeth gref i bawb a chyfleoedd gwych mewn ystod amrywiol o weithgareddau allgyrsiol, fel mae Estyn wedi cadarnhau.

 

“Mae adroddiad Estyn hefyd yn cydnabod uchelgais yr ysgol o ddatblygu sefydliad sy'n rhagorol ym mhob ffordd.  Mae'r ysgol nawr yn edrych ymlaen at fuddsoddiad yn ei hadnoddau i alluogi'r uchelgais hwn, ac eisoes wedi cyflawni rhai gwelliannau mewn cydweithrediad â’r Cyngor, gyda thrafodaethau cadarnhaol yn parhau er mwyn rhaglennu gwaith pellach.”