Taclo gyrwyr tacsi sydd yn dewis a dethol cwsmeriaid

Dyddiad: 10/12/2018
Tacsi_CYM

Mae Cyngor Gwynedd yn ceisio mynd i’r afael efo problem lleiafrif o yrwyr tacsi sydd yn dewis a dethol cwsmeriaid er mwyn cael gwell pris.

Gyda nifer o bobl allan yn mwynhau eu hunain adeg yr ŵyl, mae’n bwysig bod gan bawb fynediad at wasanaeth tacsis dibynadwy i fynd a nhw adref yn ddiogel.

Mae’r weithred annerbyniol o ddewis a dethol cwsmeriaid yn digwydd gan amlaf yn hwyr yn y nos ac yn ystod oriau mân y bore, ac mae’n arferiad sydd ar gynnydd yng Ngwynedd. Mae’r arferiad anghyfreithlon hwn o wrthod derbyn siwrneion byrion yn digwydd yn y gobaith y bydd y cwsmer nesaf yn y ciw yn dymuno teithio ymhellach, sydd yn rhoi pobl sydd eisiau taith fer adref, yn enwedig merched sydd ar ben eu hunain, mewn sefyllfa beryglus.

Os yw golau'r tacsi ymlaen, nid oes hawl gan y gyrrwr, yn ôl y gyfraith, i wrthod gwasanaeth, hyd yn oed os mai dim ond ar siwrne fer iawn y mae’r cwsmer yn dymuno teithio.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd: “Mae’n bwysig tanlinellu fod y rhan fwyaf o yrwyr tacsis yma yng Ngwynedd yn gweithredu mewn modd teg ac yn dilyn y rheolau, ond mae yna nifer bychan sy’n anwybyddu’r rheolau yn y gobaith o wneud mwy o elw.

“Mae peryg i yrwyr tacsis sy'n dewis a dethol cwsmeriaid mewn ymgais i gael ffêr uwch golli eu trwyddedau. Dyna’r neges yr ydym ni fel Cyngor yn ei yrru allan ar ôl derbyn nifer o sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd sydd yn cael eu gwrthod ar siwrne fer mewn rhai ardaloedd yn y sir.

“Dim ond lleiafrif o dacsis yng Ngwynedd sy'n dewis a dethol cwsmeriaid fel hyn, ac maent yn rhoi enw drwg i'r diwydiant tacsis. Mae gweithredu'n anghyfreithlon fel hyn nid yn unig yn peryglu diogelwch cwsmeriaid, ond mae hefyd yn tanseilio ymdrechion gyrwyr tacsi a llogi preifat sydd yn gweithio’n galed ac yn gweithredu o fewn y gyfraith i ddarparu gwasanaeth o ansawdd yng Ngwynedd.”

Cyngor i gwsmeriaid tacsis:

Os bydd gyrrwr tacsi yn gwrthod mynd â chi ar siwrne fer, tynnwch lun o rif cofrestru'r cerbyd neu'r plât trwydded tacsi, a gwnewch gofnod o'r lleoliad a'r amser, ac yna anfonwch y wybodaeth at: trwyddedu@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01766 771 000.