Cyfnod cyffrous ar gyfer addysg yn nhref Y Bala

Dyddiad: 21/12/2018
Godre'rBerwyn1b

Mae camau cyffrous wedi eu cymryd ar gynllun ysgol gymunedol gwerth £10.27 miliwn yn Y Bala, gyda phenodi pennaeth a fydd yn cychwyn ar ei gwaith yn fuan yn y flwyddyn newydd.

 

Mae Bethan Emyr Jones wedi ei phenodi yn bennaeth strategol yr ysgol 3-18 oed gan Gorff Llywodraethol Cysgodol yr ysgol newydd. Fe fydd Mrs Jones yn cychwyn ar ei swydd ym mis Ionawr, gyda’r ysgol yn dwyn ynghyd disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd tref Y Bala, a bydd yn agor ym mis Medi 2019.

 

Ar hyn o bryd mae Mrs Jones yn bennaeth ar Ffederasiwn Cysgod y Foel, sef Ysgol Ffridd y Llyn ac Ysgol Bro Tryweryn yn ardal Penllyn. Yn ystod ei misoedd cyntaf, bydd ei gwaith yn canolbwyntio ar benodi staff ar gyfer yr ysgol newydd.

 

Meddai Bethan Emyr Jones: “Mae’n gyfnod cyffrous, ac rydw i’n falch iawn o gael fy mhenodi yn bennaeth ar yr ysgol. Bydd y misoedd cyntaf yn canolbwyntio ar y gwaith o gyfweld a phenodi staff ar gyfer Medi 2019. Rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu ysgol newydd a darparu addysg o’r safon uchaf bosib i ddisgyblion yr ardal.

 

“Hoffwn greu ysgol sy’n rhoi plant yn gyntaf, yn parchu ac ymestyn pob unigolyn i’w lawn botensial, ysgol lle bydd disgyblion yn mwynhau dysgu. Bydd hyn yn ei dro yn helpu i ddatblygu pobl ifanc egwyddorol, mentrus ac uchelgeisiol sydd yn rhoi o’u gorau pob amser.

 

“Fel ysgol gymunedol, ein bwriad fydd sicrhau bod yr adeilad yn cynnig rhywbeth i bawb. Wrth gwrs, yn fuan yn y flwyddyn newydd, mi fydd neuadd yr ysgol yn cael ei defnyddio fel sinema, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn sicrhau bod trigolion yr ardal yn gweld yr ysgol fel adnodd o bwys i’r gymuned gyfan.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Mae yna gryn ddisgwyl ymlaen wedi bod yn ardal Y Bala am y cynllun sylweddol yma a’r buddsoddiad o dros £10 miliwn yn addysg plant yr ardal. Bydd hyn yn golygu gwella yn sylweddol yr amgylchedd dysgu i blant yr ardal gydag adnoddau a chyfleusterau ychwanegol a sicrhau fod disgyblion yn cael eu haddysgu ar safle modern sy’n darparu amgylchedd ddysgu addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

 

“Rydw i’n falch iawn o weld Bethan Emyr Jones wedi ei phenodi yn bennaeth yr ysgol. Mae gan Bethan flynyddoedd o brofiad fel pennaeth yn ardal Penllyn ac mae hi hefyd wedi gweithio fel ymgynghorydd gyda chonsortiwm addysg GwE yn rhannu ei harbenigedd gyda staff ar draws y rhanbarth.

 

“Dw i’n siŵr y bydd y cefndir yma o fudd mawr iddi wrth iddi arwain y gwaith o ddatblygu’r ysgol gymunedol newydd fydd yn agor yn swyddogol i ddisgyblion yr ardal ym mis Medi.”

 

Yn ddiweddar hefyd, mae Corff Cysgodol yr ysgol wedi dewis enw yr ysgol. Daw hyn yn dilyn proses o wahodd cynigion gan ysgolion y dalgylch, ac wedi cryn ystyriaeth penderfynodd y Corff Llywodraethol Cysgodol mai Ysgol Godre’r Berwyn fydd yr enw.

 

Dywedodd Cadeirydd Corff Llywodraethol Cysgodol yr Ysgol, Gwion Lynch: “Hoffwn longyfarch Bethan Emyr ar ei phenodiad yn bennaeth Ysgol Godre’r Berwyn ac rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio gyda hi.

 

“Braf hefyd ein bod wedi dewis enw ar gyfer yr ysgol newydd. Fe ddewisodd y corff llywodraethol cysgodol yr enw yn dilyn cais am awgrymiadau ac rydan ni’n diolch i bawb wnaeth gymryd yr amser i gynnig enwau posib.”

 

LLUN: Gwion Lynch, Cadeirydd Corff Llywodraethol Cysgodol yr Ysgol gyda Bethan Emyr Jones a fydd yn cychwyn ar ei swydd fel Pennaeth Ysgol Godre’r Berwyn yn fuan yn 2019