Gwynedd yn taclo troseddu amgylcheddol

Dyddiad: 11/12/2017
Amgylchedd_Environment1

Mewn ymateb i alwadau gan bobl leol, mae Cyngor Gwynedd yn lansio cynllun newydd drwy’r sir i fynd i’r afael â’r rheini sy’n taflu sbwriel yn ddifeddwl a gadael i’w cŵn faeddu.

O’r flwyddyn newydd, bydd y Cyngor yn cynyddu lefel rhybuddion cosb sy’n cael eu cyflwyno am droseddau amgylcheddol fel gadael sbwriel ar dir cyhoeddus a pherchnogion cŵn sy’n gwrthod glanhau ar ôl eu hanifeiliaid. Bwriad hyn ydi anfon neges glir i’r rheini sy’n parhau i anwybyddu’r gyfraith.

Ynghyd â’r mesurau gorfodi newydd yma, bydd Gwynedd hefyd yn gweithio gyda chwmni gorfodaeth preifat Kingdom ar gynllun peilot 12-mis i ddirwyo’r lleiafrif bychan o bobl sy’n taflu sbwriel mewn mannau cyhoeddus ac sy’n gwrthod glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes.

Meddai Aelod Cabinet materion Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Griffith: “Mae troseddau fel baeddu cŵn a sbwriel yn faterion sy’n achosi pryder i bobl yn eu cymuned, ac rydw i felly yn croesawu’r lefelau uwch o ddirwyon. Mae hyn yn dangos bod y Cyngor yn gwrando ar bryderon lleol ac yn cymryd safbwynt cadarn yn erbyn y lleiafrif bychan o bobl sy'n cyflawni'r troseddau gwrthgymdeithasol yma.

"Gyda’r dirwyon newydd yn cael eu lansio ym mis Ionawr, mi fyddwn i’n annog y rheini sy’n taflu sbwriel yn ddifeddwl a pherchnogion cŵn sy’n gwrthod glanhau ar eu holau i wneud adduned Blwyddyn Newydd i helpu i gadw Gwynedd yn daclus.

“Does gan y mwyafrif cyfrifol o bobl sy’n rhoi eu sbwriel yn y bin ac sy’n glanhau ar ôl eu hanifeiliaid ddim byd o gwbl i’w ofni o’r trefniadau newydd. Ond, dylai’r rhai sydd ddim yn cydymffurfio sylweddoli bod y siawns o gael eu dal a derbyn dirwy yn y fan a’r lle yn cynyddu’n sylweddol o fis Ionawr.”

O 1 Ionawr 2018, bydd y ddirwy am daflu sbwriel yn codi o £75 i £100, neu o £50 i £75 os bydd yn cael ei dalu o fewn deg diwrnod. Bydd y mwyafswm am fethu cydymffurfio gyda gorchymyn rheoli cwn yn parhau ar £100, ond bydd y swm talu o fewn deg diwrnod yn cynyddu o £60 i £75. Mae nifer o gosbau am droseddau fel graffiti a gosod posteri heb ganiatâd, hefyd yn codi ar yr un lefel â thaflu sbwriel. Bydd methu â thalu cosb benodedig yn arwain at achos llys yn awtomatig.

Mae’r newidiadau yma, ynghyd â’r cynllun peilot gyda chwmni gorfodaeth amgylcheddol, Kingdom yn dilyn galwadau ar y Cyngor i fynd i’r afael â’r bobl hynny sy’n gollwng sbwriel a gadael i’w cŵn faeddu.

Yn ystod y cynllun peilot 12-mis a fydd yn cychwyn ym mis Ionawr, bydd Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda chontractwr gorfodaeth amgylcheddol preifat, a fydd yn dod â swyddogion ychwanegol i mewn i hybu ymdrechion presennol y Cyngor i daclo troseddau sbwriel a rheoli cŵn.

Bydd y cynllun peilot yn ariannu ei hun, gyda’r costau gorfodaeth yn dod o incwm o hysbysiadau cosb benodedig. Mae trefniadau tebyg eisoes ar waith mewn amryw o gynghorau eraill gogledd Cymru.

Gall aelodau’r cyhoedd sydd eisiau adrodd am drosedd amgylcheddol yng Ngwynedd wneud hynny ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/amgylchedd, neu trwy gysylltu’n uniongyrchol gyda Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd, ar e-bost: gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru neu drwy ffonio 01766 771000.

LLUN: Y Cynghorydd Gareth Griffith o Gyngor Gwynedd gyda Eoin Henney a James Rowlands o gwmni Kingdom

Nodiadau

Mae pobl a busnesau lleol ynghyd ag ymwelwyr wedi dweud wrth Gyngor Gwynedd mewn arolygon ac ymgynghoriadau eu bod yn awyddus gweld gweithredu caletach yn erbyn pobl sy’n taflu sbwriel a gwrthod glanhau ar ôl eu cŵn.