Staff allweddol ysgol yn sicrhau arbedion ynni

Dyddiad: 12/12/2016

Staff  allweddol ysgol yn sicrhau arbedion ynni

 Dros y deng mlynedd diwethaf, mae mesurau egni Ysgol Friars ym Mangor wedi gostwng yn aruthrol, diolch i ymrwymiad staff allweddol. Maent wedi sicrhau llai o ddefnydd o nwy a thrydan, ac felly mae biliau bron £10,000 yn llai nag oedden nhw ddegawd yn ôl.

 Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar faterion amgylcheddol:

 “Mae gan yr ysgol dîm ymroddedig ac mae eu hymrwymiad i effeithlonrwydd egni yn hynod bwysig i gyrhaeddiad y safle. Hebddyn nhw, byddai’n hawdd iawn i ddefnydd egni ysgol o’r maint yma i fynd allan o reolaeth. Rydw i’n falch o ddiolch iddynt am eu dyfalbarhad a’u cyfraniad yn lleihau carbon ar eiddo Cyngor Gwynedd.”

 Mae Cyngor Gwynedd, hyd yn hyn wedi gallu lleihau ôl-troed carbon o 27%, gan arbed £3.1 miliwn ers gweithredu'r Cynllun Rheoli Carbon yn 2010. Mae Tîm Cadwraeth Egni’r Cyngor bellach yn gweithredu ail ran y Cynllun Rheoli Carbon, gan weithio’n agos gyda safleoedd fel ysgolion uwchradd a defnyddio technegau monitro a thargedu i adnabod ffyrdd o leihau treuliad egni.

 Mae Ysgol Friars wedi cyflawni arbedion oherwydd staff ymrwymedig fel George Williams, Rheolwr Cynnal a Chadw yn yr ysgol. Mae George yn drydanwr cymwysedig sydd wastad yn edrych ar ffyrdd newydd i fod yn fwy effeithlon.

 Meddai: “Rydw i bob tro’n gwneud yn siŵr ein bod yn dewis yr opsiwn mwyaf effeithlon wrth gael offer gwahanol, megis ffitiau golau. Mae fy nghefndir trydanol yn golygu bod gen i ddealltwriaeth dda o’r cynnyrch yma ac yn gallu cwblhau gosodiad yr offer fy hun. Rydw i hefyd yn rheoli system gwresogi’r ysgol, gan fy ngalluogi i wneud newidiadau i’r gwres yn ein hadeiladau o fy nghyfrifiadur.”

Mae gwelliannau arbed ynni eraill yn cynnwys troi offer gegin ymlaen yn hwyrach yn y bore, yn hytrach na pheth cyntaf yn y bore.

 Ymhlith yr arbedion ynni eraill yn yr ysgol mae offer technoleg gwybodaeth. Mae Richard Rook, rheolwr TG, yn sicrhau bod cyfrifiaduron gydag offer arbed ynni yn cael eu dewis i gymryd lle hen offer. Mae hefyd yn sicrhau bod system gyfrifiadurol cau lawr awtomatig fel nad oes unrhyw offer yn cael ei adael ymlaen dros nos.

 Mae Rheolwr Gweinyddol yr Ysgol, Janet Williams yn gyfrifol am reoli a monitro cyllideb. Mae’n cadw golwg gofalus ar drydan a nwy sy’n cael ei ddefnyddio bob mis, gan adrodd ar unrhyw weithgaredd anarferol ac yn cysylltu hefo Tîm Cadwraeth Ynni y Cyngor yn unol â hynny.

 Nododd Dirprwy Pennaeth Ysgol Friars, David Healy: “Mae nifer o brosiectau i arbed ynni yn yr ysgol wedi digwydd dros y blynyddoedd, gan ddiweddu mewn ôl troed carbon llai yn ogystal â lleihad mewn costau. Mae hyn yn cynnwys paneli solar, uwchraddio boeleri, ynysiad a mwy. Serch hyn, nid oes modd gwadu heb ystyriaeth fanwl gan ein staff, fyddai wedi bod yn hawdd iawn i drydan a nwy fynd allan o reolaeth.

 “Mae gan ein hysgol y nifer uchaf o ddisgyblion o Ysgolion Uwchradd Gwynedd i gyd a gydag ardal llawr o 10,911m2, rydym hefyd yr ysgol fwyaf o ran maint. Mae hyn yn ei wneud yn anodd iawn i reoli defnydd egni ac felly mae’n hanfodol ein bod yn gwneud popeth y gallwn i sicrhau bod yr adeilad a’i dechnoleg a’i offer, i’w ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithlon a phosib.”