Cymrwch ran yn y Cwis Meddwl yn Ddiogel Yfed yn Ddiogel

Dyddiad: 09/12/2016
MeddwlYnDdiogel

Datganiad i'r Wasg ar ran Heddlu Gogledd Cymru

Cymrwch ran yn y Cwis Meddwl yn Ddiogel Yfed yn Ddiogel

 Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn cwis a all eu cynorthwyo i ddeall sut gall alcohol effeithio arnynt a'u gwneud yn ymwybodol os ydynt yn yfed gormod.

 Mae’r cwis ar-lein yn rhan o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan Heddlu Gogledd Cymru a’u partneriaid hefo’r ymgyrch ‘Meddwl yn Ddiogel, Yfed yn Ddiogel’ a lansiwyd bythefnos yn ôl.

 Mae’r ymgyrch yn ceisio hyrwyddo pwysigrwydd yfed yn ddiogel ac yn gyfrifol ac atal a lleihau lefelau o droseddau treisgar ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a achosir gan alcohol ar draws Gogledd Cymru ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae hefyd yn ceisio sicrhau y gall unigolion sy’n ymweld â threfi ar draws y gogledd fwynhau noson ddiogel a hamddenol yn ystod cyfnod y Nadolig. 

Datblygwyd y cwis yn wreiddiol ar gardiau crafu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac  ‘Alcohol Concern’ ac mae’r fersiwn electroneg nawr yn cael ei gynnal ar wefan Heddlu Gogledd Cymru.

Fel rhan o’r ymgyrch mae miloedd o gardiau crafu yn cael eu dosbarthu gan swyddogion a staff o’r asiantaethau gwahanol. Bydd Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn eu dosbarthu fel rhan o’r ymgyrch Atal Gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau dros gyfnod y Nadolig.

 Bydd y defnyddwyr yn crafu sgôr i ffwrdd yn seiliedig ar yr hyn y maent yn ei yfed. Bydd eu sgôr yn dweud wrthynt a ydynt yn yfed ar lefel sy’n peryglu eu hiechyd.

 Mae ochr arall y cardiau’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am fuddion torri i lawr, ac mae’n cyfeirio pobl at wasanaethau all eu helpu os oes ganddynt sgôr uchel.

Mae’r cardiau bellach wedi eu troi’n gwis arbennig ar-lein http://www.north-wales.police.uk/contact/alcohol-quiz?lang=cy-gb

Meddai’r Uwcharolygydd Jane Banham o Heddlu Gogledd Cymru: “Mae alcohol yn gyffur pwerus sy’n gallu peryglu pobl ac arwain at bobl yn cael eu lladd, eu hanafu’n ddifrifol neu ddioddef trosedd.

“Rydym eisiau i bobl fwynhau tymor y Nadolig, ond rydym yn gwybod o brofiad y bydd rhai pobl ar yr adeg hon o'r flwyddyn yn dioddef oherwydd gormod o alcohol a’r gwasanaethau brys a'r cynghorau lleol sy'n gorfod delio â hyn.

“Mae’r cwis yn ffordd newydd i bobl ystyried eu harferion yfed, ac efallai cael rhywfaint o gymorth i’w lleihau.”

Meddai Siobhan Adams, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ardal Gogledd Cymru,: “Mae arolwg diweddar wedi dangos fod 4 ym mhob 10 oedolyn yng Nghymru yn adrodd eu bod yn yfed uwchben y terfyn awgrymol o leiaf un diwrnod yr wythnos. Er nad oes lefel ddiogel cynghorir i bobl leihau’r risg drwy yfed llai na 14 uned yr wythnos a lledaenu’r yfed dros dri diwrnod neu fwy.

“Gall y cwis ar lein newydd helpu pobl i wybod faint maent wedi ei yfed mewn diwrnod, mewn wythnos neu mewn mis a'u helpu i wneud penderfyniad pan mae’r digwyddiad cymdeithasol nesaf yn digwydd. Gall diwrnod ar y coctels di alcohol fod cystal, a’ch helpu tuag at eich pump y diwrnod!”

Bydd pob asiantaeth yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn helpu codi ymwybyddiaeth o’r ymgyrch. Gall defnyddwyr ddilyn yr hashnod #MeddwlDiogelYfedDiogel