Chwilio am fwy o ofalwyr cartref

Dyddiad: 12/12/2016
gofalwyrcarer

Gofalwr cartref, Mair Jones yn ystod ymweliad gydag Eira Parry yn Llandderfel ger Y Bala

Chwilio am fwy o ofalwyr cartref

Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am fwy o bobl i weithio fel gofalwyr cartref. Ar hyn o bryd, mae bron i 300 o ofalwyr cartref yn gweithio i Asiantaeth Gofal Cartref y Cyngor, sydd rhyngddyn nhw’n darparu dros 5,500 o oriau’r wythnos o wasanaeth.

 Gyda chyfran uwch na chyfartaledd Cymru o bobl dros 65 oed, a’r nifer yn cynyddu’n barhaus, mae mwy o alw nag erioed am ofalwyr o’r fath yng Ngwynedd, a chyfleoedd i staff newydd i ymuno â’r tîm.

 Meddai Huw Ceiriog o Adran Oedolion, Iechyd a Lles y Cyngor: “Rydan ni’n chwilio am unigolion cydwybodol, dibynadwy a charedig, ac nid o reidrwydd am gymwysterau penodol.

 “Wrth gwrs, fe fyddwn ni’n rhoi ystyriaeth arbennig i bobl sydd â phrofiad o weithio yn y maes gofal, neu i fyfyrwyr sydd ar fin cwblhau eu hastudiaethau yn y maes.

 “Mae yna lawer iawn o bobl sy’n byw yn ein plith a allai wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl fregus y sir trwy gynnig help llaw iddyn nhw fel eu bod yn gallu parhau i fyw yn annibynnol.”

 Dywedodd fod y Cyngor yn gallu cynnig amodau gwaith hyblyg i bobl addas.

 “Yn ddelfrydol, rydan ni’n chwilio am bobl i weithio dros 25 awr yr wythnos, ond mi allwn ni gynnig cytundebau am lai o oriau a hyblygrwydd i bobl sydd ag ymrwymiadau eraill,” meddai Huw Ceiriog.

 “Rydan ni’n cynnig cytundebau sefydlog a phob math o fanteision fel tâl gwyliau, costau ac amser teithio a chynllun pensiwn atyniadol.

 “Os nad oes gennych chi gymwysterau, mi fyddwch yn cael hyfforddiant ac yn cael treulio amser gyda gofalwr profiadol i gynefino â’r gwaith.”

 Gydag angen am fwy o ofalwyr ym mhob rhan o’r sir, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, mae’r Cynghorydd Gareth Roberts, yr Aelod Cabinet sy’n gyfrifol am Wasanaethau Cymdeithasol Oedolion, yn apelio’n uniongyrchol ar i bobl ddod ymlaen.

 Meddai’r Cynghorydd Roberts: “Hoffwn annog pobl leol i ystyried o ddifrif cynnig eu hunain ar gyfer y gwaith. Dw i’n siwr fod yna bobl sy’n byw yn ein mysg a allai wasanaethu fel gofalwyr rhagorol.

 “Mae’r gwasanaeth pwysig yma’n cynnig gyrfa sefydlog ac mae hefyd yn waith sy’n rhoi’r boddhad o wybod bod rhywun yn gwneud cyfraniad amhrisiadwy. Mae’n dod â llawenydd i lawer o bobl trwy eu galluogi i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.”

 Gall unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu gyda’r Cyngor am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ar www.gwynedd.llyw.cymru/swyddi neu trwy ffonio 01341 424534.