Plant ysgol yn Nhremadog yn arwain ymgyrch ymwybyddiaeth

Dyddiad: 08/09/2016
Ysgol y Gorlan1

Disgyblion Ysgol y Gorlan gyda’u delweddau

Plant ysgol yn Nhremadog yn arwain ymgyrch ymwybyddiaeth

 Mae plant o Ysgol y Gorlan, Tremadog wedi bod yn cymryd rhan mewn ymgyrch yn ddiweddar i godi ymwybyddiaeth am broblemau baw cŵn.

 Cychwynnodd yr ymgyrch wedi i’r plant gysylltu â Chyngor Gwynedd i fynegi pryder am fod yna faw cŵn i’w weld yn aml ar hyd llwybrau sy’n arwain at yr ysgol, a’r pryder yr oedd hyn yn ei achosi i’r plant a’u rhieni.

 Ymwelodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale â’r ysgol er mwyn siarad gyda’r plant, a oedd yn hynod awyddus i wneud rhywbeth i gynorthwyo. Fe wirfoddolodd y plant i greu lluniau lliwgar i gael eu defnyddio fel arwyddion o gwmpas y pentref. Maent yn gobeithio y bydd yr arwyddion yn dylanwadu ar yr ychydig o berchnogion sy’n creu gymaint o anfodlonrwydd wrth beidio glanhau ar ôl eu hanifeiliaid anwes mewn ardaloedd cyhoeddus.

 Dywedodd y Cynghorydd Gwynedd lleol Gwynedd, Alwyn Gruffydd: “Pam ddylai ein plant orfod gwylio lle y maen nhw’n camu ar y ffordd i ac adref o’r ysgol? Mae Tremadog yn lleoliad hyfryd i gael eich magu ac felly mae’n annerbyniol fod rhai i’n plant ni boeni am y perygl iechyd yma. Rydw i yn hynod falch bod y plant a Threfi Taclus wedi penderfynu gwneud rhywbeth am hyn – gobeithio’n wir y bydd y nifer bychan anghyfrifol yn taro sylw.”

 Ychwanegodd Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar yr Amgylchedd, y Cynghorydd John Wynn Jones: “Mae’n wych gweld plant Ysgol y Gorlan yn bod mor greadigol gyda chymorth Trefi Taclus yn eu hymateb i broblem amgylcheddol ddifrifol. Mae peidio glanhau ar ôl ci mewn lleoliad cyhoeddus yn fygythiad i iechyd, ac yn enwedig i blant sydd fwyaf tebygol o gael niwed o’r budreddi a’r heintiau yn y baw.”

 Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid gall fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxacara a gaiff eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff cŵn sydd wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch neu hyd yn oed dallineb.

 Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu i adael eich ci wastraffu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Mae troseddwyr yn agored i dderbyn dirwy £100 ac os yw rhywun yn pallu neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn cwrt a dirwy hyd at £1,000. 

 Am fwy o wybodaeth ynghylch ymgyrch Cyngor Gwynedd, Trefi Taclus, cysylltwch ag aelod o’r tîm ar 01766 771000 neu e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru

 Mae cynllun Trefi Taclus yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella ansawdd yr amgylchedd yn lleol.