Ysgol Abersoch

Dyddiad: 07/06/2021

Mae adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 15 Mehefin yn argymell cyhoeddi rhybudd statudol ar y cynnig i gau Ysgol Abersoch ar 31 Rhagfyr 2021 gyda’r disgyblion i fynychu Ysgol Sarn Bach o Ionawr 2022.

 

Daw hyn yn dilyn trafodaethau manwl ar sefyllfa fregus yr ysgol yn sgil niferoedd isel o ddisgyblion a thrafod opsiynau gwahanol i ymateb i’r sefyllfa gyda chorff llywodraethol, staff a rhieni Ysgol Abersoch, ac yna cynnal cyfnod ymgynghori statudol ar y cynnig.

 

Gyda chapasiti o 32, mae wyth o blant yn mynychu’r ysgol yn llawn amser a dau ddisgybl meithrin ar hyn o bryd – sy’n golygu fod 76% o lefydd gweigion yn yr ysgol. Nid yw’r rhagamcanion yn dangos y bydd cynnydd sylweddol i niferoedd disgyblion Ysgol Abersoch dros y blynyddoedd nesaf.

 

Oherwydd y pryder am y sefyllfa fregus, mae’r Cyngor wedi cynnal ymgynghoriad statudol ar yr argymhelliad i gau gan gynnig lle i blant yn Ysgol Sarn Bach, ac mae ystyriaeth lawn wedi eu rhoi i’r sylwadau a dderbyniwyd yn ystod y broses.

 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

 

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr ymgynghoriad statudol, yn cynnwys disgyblion, staff a llywodraethwyr Ysgol Abersoch.

 

“Rydw i’n llwyr werthfawrogi fod hyn yn gyfnod anodd ac mae hi yn destun tristwch pan mae rhaid ymgynghori ar ddyfodol unrhyw ysgol. Mae ystyriaeth lawn wedi ei roi i’r holl opsiynau ddaeth gerbron ac rydw i’n ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu.

 

“Nid ar chwarae bach mae cyflwyno’r adroddiad yma, ond mae dyletswydd arnom i sicrhau ein bod yn cynnig yr addysg a phrofiadau ynghyd a’r amgylchedd dysgu gorau posib i’n plant.

 

“Wedi gwerthuso'r holl opsiynau yn fanwl, ac ystyried y rhagamcanion y bydd niferoedd disgyblion yr ysgol yn parhau’n bryderus o isel am y blynyddoedd i ddod, mae’r argymhelliad y dylai Ysgol Abersoch gau ddiwedd 2021.

 

“Fel rhan o’r cynnig, byddai’r disgyblion yn cael cynnig mynychu Ysgol Sarn Bach sydd gerllaw o fis Ionawr 2022. Yn naturiol mae awydd clir wedi bod yn y pentref i weld parhad yr ysgol, a bydd pob ymdrech i sicrhau fod cyswllt clir yn parhau rhwng cymuned Abersoch ac Ysgol Sarn Bach lle mae nifer o ddisgyblion eisoes yn mynychu o oed Cyfnod Allweddol 2.”

 

Mae Ysgol Abersoch yn darparu addysg i blant hyd at wyth oed, gyda disgyblion yn trosglwyddo i Ysgol Sarn Bach ar ddechrau’r mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn wyth oed. 

 

Os bydd y Cabinet yn cefnogi’r argymhelliad, bydd rhybuddion statudol yn cael eu cyhoeddi, gyda chyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod. Wedi’r cyfnod yma, byddai adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd i benderfynu a ddylid cadarnhau’r cynnig ai peidio.