Tîm Datblygu Eiddo Cyngor Gwynedd ar restr fer Gwobrau Cymru

Dyddiad: 24/06/2021
Garnedd

Mae Tîm Datblygu Eiddo Cyngor Gwynedd wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru.

Cawsant eu henwebu yn y categori ‘Cleient y Flwyddyn’ gan y Prif Gontractwr ar brosiect adeiladu Ysgol Y Garnedd newydd ym Mangor, sef Read Construction.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Tai ac Eiddo Cyngor Gwynedd: “Dwi mor falch fod y Tîm Datblygu Eiddo yn cael eu ystyried yn y categori yma. Mae nhw yn gweithio yn eithriadol o galed drwy’r amser, ac wedi llwyddo i yrru ymlaen gyda prosiectau cyfalaf mawr fel hyn er gwaetha’r pandemig.

“Mae’r tîm yma yn rheoli nifer o brosiectau ar hyn o bryd, a hynny ar draws gwasanaethau’r Cyngor gan gynnwys adeiladu ac adnewyddu ysgolion, datblygu unedau arbenigol mewn cartrefi gofal, datblygu unedau blynyddoedd cynnar, prosiectau adeiladu yn y maes tai a mwy, sydd i gyd yn wynebu heriau yn wyneb covid.

“Rwyf wedi cael y fraint o fynd i weld yr ysgol newydd yma, a rhaid dweud roeddwn yn ofnadwy o emosiynol pan welais yr adeilad arbennig a meddwl am yr holl blant oedd yn mynd i elwa o’r gwaith. Dwi’n falch dros ben o fedru dweud mai fy Adran i sydd wedi bod yn gyfrifol am hyn.”

Cafodd yr Ysgol y Garnedd newydd ei hagor ym mis Hydref 2020.

Yn ogystal a’r categori ‘Cleient y flwyddyn’, mae’r bartneriaeth oedd yn gyfrifol am ddylunio ac adeiladu’r ysgol wedi eu henwebu ar gyfer dau gategori arall, sef y wobr Integreiddio a Chydweithredu a’r Wobr Adeiladwaith Ddigidol. Yn ffurfio’r bartneriaeth mae Read Construction Holdings Ltd, Ainsley Gommon Associates, Caulmert, Davies Partnership ac SP Projects.

Ychwanegodd Y Cynghorydd Craig ab Iago: “Hoffwn ddiolch i’r tîm i gyd am eu gwaith caled, nid yn unig ar y prosiect yma, ond yr holl bethau mae nhw wedi llwyddo i wireddu yn ddiweddar. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i weld Ysgol y Faenol ym Mhenrhosgarnedd, sydd ar ganol ei ymestyn ac adnewyddu wedi ei orffen dros y misoedd nesaf.”

Bydd enillwyr y gwobrau yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn y Senedd yng Nghaerdydd ar 23 Medi.

Llun: Aelodau o Dîm Datblygu Eiddo Cyngor Gwynedd yn Ysgol y Garnedd, Bangor.