Lansio Gronfa Benthyciadau Trawsnewid Trefi Gwynedd

Dyddiad: 04/06/2021

Mae’r flwyddyn a mwy diwethaf wedi bod yn gyfnod heriol iawn i fusnesau y Sir gyda chanol trefi yn dioddef yn sylweddol wrth i fusnesau gau ac i gyfnodau clo gael effaith negyddol ar eu masnachu.

Yn ystod y cyfnod clo, mae Cyngor Gwynedd wedi sicrhau pecyn o gymorth ariannol i fuddsoddi ar ffurf benthyciadau i fusnesau yng nghanol trefi y Sir. Mae’r gronfa Benthyciadau Trawsnewid Trefi ar gael i fusnesau ymgeisio am gyllid i wireddu gwelliannau ffisegol i’w eiddo masnachol.

Mae’r gronfa yn rhan o becyn ehangach o gynlluniau gan Cyngor Gwynedd i gefnogi canol trefi y Sir ac mae’n cyfrannu tuag at ymdrechion Rhaglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru. 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi:

“Rydym yn ddiolchgar iawn i fusnesau Gwynedd am eu hymdrechion a’u gwaith dros y misoedd diwethaf i helpu i wasanaethu trigolion y Sir. Rydym yn obeithiol y bydd y gronfa Benthyciadau Trawsnewid Trefi hyn yn cefnogi symbyliad adfywio canol ein trefi wrth i ni symud ymlaen.

“Mae’n hanfodol parhau i gymryd pwyll a dilyn y rheolau diogelwch, ond rydym yn lansio’r gronfa Benthyciadau Trawsnewid Trefi gan edrych ymlaen i ddyfodol mwy llewyrchus i ganol trefi.”

Dywedodd Lee Walters, Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd “Fel rhan o Raglen Trawsnewid Trefi, rydym wedi buddsoddi dros £60 miliwn mewn benthyciadau. Fel rhan o’r dyraniad diweddar mae Gwynedd wedi derbyn £1.1m i gefnogi canol trefi i ffynnu”

“Mae’r cyllid hwn yn dangos ein hymrwymiad ni i adfywio canol trefi gan eu rhoi yng nghalon popeth rydym yn ei wneud, ac rydym yn edrych ymlaen i weld sut y bydd yr arian hwn yn cael ei fuddsoddi i ddatblygu mwy o swyddfeydd a busnesau”

Am fwy o wybodaeth bellach am y benthyciadau, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/CronfaBenthyciadau